Vydávanie kópií dokladov o vysokoškolskom štúdiu

V prípade straty, odcudzenia alebo znehodnotenia diplomu/vysvedčenia/dodatku k diplomu vydáva VŠMU na základe žiadosti absolventa druhopis.

Žiadosť sa podáva na študijné oddelenie príslušnej fakulty alebo prorektorovi pre vzdelávanie.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • rodné priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • názov dokladu, o ktorý žiadateľ žiada (diplom / vysvedčenie / dodatok k diplomu),
 • fakulta, na ktorej žiadateľ študoval,
 • rozpätie rokov štúdia,
 • poštová adresa, na ktorú VŠMU zašle vystavené potvrdenie,
 • fotokópiu občianskeho preukazu žiadateľa,
 • potvrdenie o úhrade poplatku za vystavenie druhopisu.

Poplatok za vystavenie druhopisu dokladov je stanovený Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, platnej pre aktuálny akademický rok, v ktorom sa žiadosť podáva.

—————————————————————————————————————

Vydávanie dokladov o vysokoškolskom štúdiu v kombinácií slovenský/anglický jazyk

Študent VŠMU môže požiadať o vydanie dokladov o štúdiu v kombinácií slovenského a anglického jazyka. Žiadosť sa podáva osobne na študijnom oddelení fakulty, na ktorej žiadateľ študuje, najneskôr 7 dní pred termínom predpokladaného dátumu riadneho skončenia štúdia.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • rodné priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • potvrdenie o úhrade poplatku za vystavenie dokladov o štúdiu v anglickom jazyku.

Poplatok za vystavenie dokladov o štúdiu v anglickom jazyku je stanovený Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, platnej pre aktuálny akademický rok, v ktorom sa žiadosť podáva.