Vydávanie kópií dokladov o vysokoškolskom štúdiu

V prípade straty, odcudzenia alebo znehodnotenia diplomu/vysvedčenia/dodatku k diplomu vydáva VŠMU na základe žiadosti absolventa druhopis.

Žiadosť sa podáva na študijné oddelenie príslušnej fakulty alebo prorektorovi pre vzdelávanie.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • rodné priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • názov dokladu, o ktorý žiadateľ žiada (diplom / vysvedčenie / dodatok k diplomu),
 • fakulta, na ktorej žiadateľ študoval,
 • rozpätie rokov štúdia,
 • poštová adresa, na ktorú VŠMU zašle vystavené potvrdenie,
 • fotokópiu občianskeho preukazu žiadateľa,
 • potvrdenie o úhrade poplatku za vystavenie druhopisu.

Poplatok za vystavenie druhopisu dokladov je stanovený Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, platnej pre aktuálny akademický rok, v ktorom sa žiadosť podáva.

—————————————————————————————————————

Vydávanie dokladov o vysokoškolskom štúdiu v kombinácií slovenský/anglický jazyk

Študent VŠMU môže požiadať o vydanie dokladov o štúdiu v kombinácií slovenského a anglického jazyka. Žiadosť sa podáva osobne na študijnom oddelení fakulty, na ktorej žiadateľ študuje, najneskôr 7 dní pred termínom predpokladaného dátumu riadneho skončenia štúdia.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • rodné priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • potvrdenie o úhrade poplatku za vystavenie dokladov o štúdiu v anglickom jazyku.

Poplatok za vystavenie dokladov o štúdiu v anglickom jazyku je stanovený Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, platnej pre aktuálny akademický rok, v ktorom sa žiadosť podáva.

————————————————————————————————————— 

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „zahraničný doklad o vzdelaní“)  je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie zahraničného dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VŠMU rozhoduje o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní len na akademické účely. Žiadateľ, ktorému bol uznaný zahraničný doklad o vzdelaní na akademické účely, je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého zahraničný doklad o vzdelaní pochádza, a to v jazyku tohto štátu.

Oblasti uznávania dokladov VŠMU

VŠMU rozhoduje o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní len v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom zahraničnom doklade o vzdelaní, ktoré uskutočňuje v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

VŠMU uznáva zahraničné doklady o vzdelaní najmä v prípadoch ak:

 1. a) absolvent bakalárskeho štúdia na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa chce uchádzať o prijatie na magisterské štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike,
 2. b) absolvent magisterského štúdia na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa chce uchádzať o prijatie na doktorandské štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike,
 3. c) držiteľ zahraničného dokladu o vzdelaní má záujem v Slovenskej republike používať zahraničný titul (jeho skratku) v súlade s § 56 ods. 5 zákona o uznávaní dokladov,
 4. d) držiteľ zahraničného dokladu o vzdelaní má záujem v Slovenskej republike vykonávať neregulované povolanie.

Uznanie zahraničných dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“) a realizuje sa v zmysle zákona o uznávaní dokladov. V rozhodnutiach VŠMU o uznaní dokladu o vzdelaní sa vždy uvádza, že toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.

Podrobnosti ohľadom uznávania dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí podrobne upravuje vnútorný predpis VŠMU – Smernica VŠMU v Bratislave o uznávaní dokladov o vzdelaní