Uznávanie dokladov o ukončenom vzdelaní

Uznávanie dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie zahraničného dokladu o ukončenom vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa zákona o VŠ.

VŠMU rozhoduje o uznaní zahraničného dokladu o ukončenom vzdelaní len na akademické účely. Žiadateľ, ktorému bol uznaný zahraničný doklad o ukončenom vzdelaní na akademické účely, je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého zahraničný doklad o vzdelaní pochádza, a to v jazyku tohto štátu.

Uznanie zahraničných dokladov o ukončenom vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní a realizuje sa v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o uznávaní dokladov“).  V rozhodnutiach VŠMU o uznaní dokladu o vzdelaní sa vždy uvádza, že toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.

VŠMU rozhoduje o uznaní zahraničného dokladu o ukončenom vzdelaní len v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom zahraničnom doklade o ukončenom vzdelaní, ktoré uskutočňuje v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

VŠMU uznáva zahraničné doklady o ukončenom vzdelaní najmä v prípadoch ak:

  • absolvent bakalárskeho štúdia na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa chce uchádzať o prijatie na magisterské štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike,
  • absolvent magisterského štúdia na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa chce uchádzať o prijatie na doktorandské štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike,
  • držiteľ zahraničného dokladu o vzdelaní má záujem v Slovenskej republike používať zahraničný titul (jeho skratku) v súlade s § 56 ods. 5 zákona o uznávaní dokladov,
  • držiteľ zahraničného dokladu o vzdelaní má záujem v Slovenskej republike vykonávať neregulované povolanie.

 Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 5 EUR.

Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní s týmito štátmi: Česká republika; Maďarsko; Nemecká spolková republika; Chorvátsko; Poľská republika; Rumunsko; Ukrajina.

Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 30 EUR (vzdelanie získané vo všetkých ostatných štátoch, mimo štátov vymenovaných vyššie).

Správny poplatok sa platí formou elektronických kolkových známok, poplatok je príjmom štátneho rozpočtu. O uhradení poplatku je potrebné priložiť originál potvrdenia.

Podrobnosti o postupe pri uznávaní zahraničného dokladu o ukončenom vzdelaní na VŠMU upravuje Smernica vysokej školy múzických umení v Bratislave o uznávaní dokladov o vzdelaní, vydaná ako vnútorný predpis Vysokej školy múzických umení v Bratislave na účely aplikácie zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na podmienky VŠMU.

Smernica VŠMU o uznávaní dokladov o ukončenom vzdelaní
súbor na stiahnutie (pdf.)