O nás

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

> Štatút knižnice (PDF)
> Organizačný poriadok knižnice (PDF)
> Personálne obsadenie knižnice
Základné služby
 • výpožičné služby (prezenčné, absenčné)
 • elektronické služby
 • poskytovanie ústnych bibliografických, faktografických a referenčných informácií
 • reprografické služby

Špeciálne služby

 • poskytovanie písomných bibliografických, faktografických a referenčných informácií
 • rešeršné služby
 • elektronické rešeršné služby
 • špeciálne elektronické služby (najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke mimo knižnice)
 • elektronické referenčné služby
 • medziknižničná výpožičná služba (MVS)
 • medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
 • predaj publikácií VŠMU

I. Výročná správa o činnosti za rok 2018, 2017

Výročná správa o činnosti Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU za rok 2018
(PDF)
Výročná správa o činnosti Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU za rok 2017
(PDF)

II. Knižničný fond za rok 2016, 2017, 2018

201620172018
Knižničné dokumenty spolu:  103 364  104 590105 898
z toho 
    – knihy a zviazané periodiká:53 46054 25755 014
    – audiovizuálne a elektronické dokumenty:11 56111 63711 647
    – záverečné a kvalifikačné práce:7 5197 7598 017
    – iné špeciálne dokumenty (notové zázn. ap.):30 82430 93731 220
 
Počet titulov periodík:413635
z toho zahraničné periodiká:11 77
  
Ročný prírastok knižničných fondov:1 2801 2261 387

 

III. Výpožičky a služby v grafoch

*) Údaje spracované podľa Výkazu o školskej a akademickej knižnici za rok 2017
    a podľa štatistických dát knižničného informačného systému Dawinci.