O nás

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

> Štatút knižnice (PDF)
> Organizačný poriadok knižnice (PDF)
> Personálne obsadenie knižnice
Základné služby
 • výpožičné služby (prezenčné, absenčné)
 • elektronické služby
 • poskytovanie ústnych bibliografických, faktografických a referenčných informácií
 • reprografické služby

Špeciálne služby

 • poskytovanie písomných bibliografických, faktografických a referenčných informácií
 • rešeršné služby
 • elektronické rešeršné služby
 • špeciálne elektronické služby (najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke mimo knižnice)
 • elektronické referenčné služby
 • medziknižničná výpožičná služba (MVS)
 • medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
 • predaj publikácií VŠMU

I. Výročná správa o činnosti za rok 2017

Výročná správa o činnosti Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU za rok 2017
(PDF)

II. Knižničný fond za rok 2016, 2017

20162017
Knižničné dokumenty spolu:  103 364  104 590
z toho 
    – knihy a zviazané periodiká:53 46054 257
    – audiovizuálne a elektronické dokumenty:11 56111 637
    – záverečné a kvalifikačné práce:7 5197 759
    – iné špeciálne dokumenty (notové zázn. ap.):30 82430 937
 
Počet titulov periodík:4136
z toho zahraničné periodiká:11 7
  
Ročný prírastok knižničných fondov:1 2801 226

 

III. Výpožičky a služby v grafoch

*) Údaje spracované podľa Výkazu o školskej a akademickej knižnici za rok 2017
    a podľa štatistických dát knižničného informačného systému Dawinci.