Pravidlá prideľovania ubytovacích miest pre študentov VŠMU

V súlade s § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní/odsúhlasení so študentmi- koordinátormi fakúlt pre prideľovanie
ubytovacích miest študentom VŠMU, vydáva rektorka VŠMU tento vnútorný predpis – Pravidlá prideľovania
ubytovacích miest pre študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý stanovuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity medzi fakulty VŠMU a kritéria prideľovania ubytovacích miest študentom.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave nevlastní ani nespravuje študentský domov. Na základe jednoročnej Dohody o poskytovaní ubytovacích služieb s Univerzitou Komenského v Bratislave získava VŠMU každoročne možnosť poskytnúť ubytovanie pre dohodnutý počet študentov VŠMU. Prijatím študenta na štúdium na VŠMU v Bratislave študentovi automaticky nárok na ubytovanie nevzniká.

O ubytovanie môže požiadať súčasný študent VŠMU v dennej forme štúdia alebo novoprijatý študent , ktorý nemá trvalé bydlisko v Bratislave na základe podanej písomnej žiadosti o ubytovanie. Žiadosť o ubytovanie sa podáva poštou alebo osobne na študijnom oddelení fakulty na ktorej študent študuje do termínu 30. jún aktuálneho akademického roka v ktorom sa žiadosť podáva. Formulár žiadosti o ubytovanie je zverejnený na webovom sídle VŠMU: https://www.vsmu.sk/. Poskytnutie ubytovacieho miesta je podmienené splnením podmienok podľa „Kritérií pre pridelenie ubytovacieho miesta“, tzn. podľa výšky dosiahnutých bodov.
Študentovi sa prideľuje ubytovanie na celý akademický rok, nie iba na semester.
V prípade, že sa študent po podaní žiadosti rozhodne zabezpečiť si ubytovanie mimo ponuky VŠMU, je povinný nahlásiť túto novú skutočnosť neodkladne koordinátorovi danej fakulty.
Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy ubytovacieho zariadenia, v ktorom mu bolo ubytovacie miesto pridelené.
O žiadostiach študentov rozhoduje Rada pre prideľovanie ubytovacích miest, pozostávajúca z troch koordinátorov, pričom z každej fakulty je delegovaný jeden koordinátor. Koordinátora deleguje dekan fakulty zo študentov príslušnej fakulty. Členovia tejto rady si zvolia predsedu, ktorý zvoláva zasadnutia rady a komunikuje s vedením ubytovacieho zariadenia.
Pre prichádzajúcich študentov v programe Erasmus sa z celkového počtu poskytnutých miest z UK necháva rezerva minimálne 10 ubytovacích miest.

Kritéria pre pridelenie ubytovacieho miesta

1. Vzdialenosť trvalého bydliska žiadateľa od VŠMU v km ( max. možnosť získania 300 bodov )
2. Študijné výsledky- vážený študijný priemer za predchádzajúci akademický rok
3. Sociálna situácia a zdravotný stav (uvedené v žiadosti o ubytovanie, nutné dokladovať).
4. Reprezentácia VŠMU na festivaloch a súťažiach ( nutné dokladovať ).
5. Aktivity v prospech VŠMU (členstvo v Akademickom senáte školy /fakulty; členstvo v študentských radách a komisiách).

V prípade označenia niektorého z kritérií pre pridelenie ubytovacieho miesta v žiadosti (krížikom), je študent povinný uvedené skutočnosti zdokladovať prílohami spolu so žiadosťou o ubytovanie.

Bodovací systém :

– Vzdialenosť trvalého bydliska žiadateľa od VŠMU – 1 km = 1 bod (maximálne 300 bodov)
– Vážený študijný priemer do 1,1 = 150 bodov
– Vážený študijný priemer do 1,3 = 120 bodov
– Vážený študijný priemer do 1,5 = 80 bodov
– Vážený študijný priemer do 1,7 = 50 bodov
– Sociálna situácia: osirelosť jednostranná = 100 bodov, osirelosť obojstranná = 200 bodov
– Sociálna situácia: poberateľ sociálneho štipendia = 150 bodov
– Študent s preukazom Ťažko zdravotne postihnutý/so špecifickými potrebami = 150 bodov
– Reprezentácia VŠMU na festivaloch a súťažiach v predchádzajúcom akademickom roku = 50 bodov
– Ocenenie študenta VŠMU na festivaloch a súťažiach v predchádzajúcom akademickom roku (nutné dokladovať diplomom z festivalu alebo súťaže) = 50 bodov
– Členstvo v AS fakulty/ školy a komisiách vysokej školy = 50 bodov
– Členstvo v Študentskej rade vysokých škôl = 50 bodov
– Zvýhodnenie pre novoprijatých študentov nastupujúcich do 1. ročníka bakalárskeho štúdia = 200 bodov

V Bratislave dňa 15. 2. 2017

doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Žiadosť o pridelenie ubytovania pre a.r. 2019/2020