Mobilita pedagógov a zamestnancov

ERASMUS +  UČITEĽSKÁ MOBILITA

Všeobecné podmienky  programu Erasmus +

Erasmus+ poskytuje možnosť výučby v zahraničí pre učiteľov na vysokých školách a pracovníkov pozvaných z podnikov.

Výučba

V prípade výučby musia byť obidve vysokoškolské inštitúcie – vysielajúca aj hostiteľská – v krajinách, ktoré sú zapojené do programu, držiteľmi  Charty  vysokoškolského  vzdelávania Erasmus a musia mať podpísanú Medziinštitucionálnu dohodu.
Hosťujúci učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou/podnikom vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba). Vo všetkých prípadoch vykonaná výučba musí byť integrovaná do študijného programu hostiteľskej inštitúcie.

V prípade mobility zamestnancov z podnikov, ktorí prídu vyučovať na vysokú školu, je mobilita organizovaná na základe pozvania vysokej školy. Grant na mobilitu udeľuje zamestnancovi podniku  pozývajúca vysoká škola.

Trvanie mobility: Od 5 dní do 10 dní okrem času potrebného na cestovanie.  Vo všetkých prípadoch musí výučbová činnosť tvoriť minimálne 8 hodín výučby za týždeň.

Termín podania prihlášky  priebežne počas ZS príslušného akdemického roku.

 Odborná  príprava / školenia / STAFF  TRAINING

Táto aktivita sa zameriava na podporu profesionálneho  rozvoja  pedagogických a nepedagogických zamestnancov   vysokých škôl   prostredníctvom  podujatí  odbornej prípravy v zahraničí,  ktorými  môžu byť   odborné  semináre, workshopy , alebo   hospitácie / tzv.  job  shadowing   – získavanie pracovných skúseností  pozorovaním    zodpovedného  pracovníka, organizovaných príslušnou univerzitou.

Trvanie mobility: Od 5 dní do 10 dní okrem času potrebného na cestovanie.

 

Prihláška na mobilitu pedagógov a zamestnancov