Priznávanie sociálnych štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu na VŠMU

1. Priznávanie sociálnych štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu na VŠMU sa riadi § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VŠ“), vyhláškou Ministerstva školstva č. 102/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia“), zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a Štipendijným poriadkom VŠMU.

2. Sociálne štipendium sa po splnení ustanovených podmienok priznáva študentom študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana (§ 96). Sociálne štipendium je účelovo určené ako príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom a študent spĺňajúci podmienky uvedené v zákone o VŠ a vo vyhláške o priznávaní sociálneho štipendia má na jeho priznanie právny nárok.

3. Podľa § 96 ods. 2 zákona o VŠ na sociálne štipendium nemá nárok študent,

a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

 b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

c) ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,

d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia alebo

e) ktorý študuje externou formou štúdia.

4. Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

5. Konanie vo veci priznania štipendia sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť o priznanie sociálneho štipendia na predpísanom tlačive dekanovi fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný na študijnom programe. Táto žiadosť musí obsahovať všetky údaje potrebné na rozhodnutie, ktoré musia byť riadne dokladované. V prípade potreby vyzve dekan študenta na doplnenie dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie. Na tento úkon je stanovená lehota 10 pracovných dní.

6. Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal.

7. Študent, ktorý je zapísaný na viacerých fakultách môže žiadať o priznanie štipendia len na jednej fakulte.

8. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty VŠMU, na ktorej je študent zapísaný na študijnom programe. V prípade, že študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, sociálne štipendium mu nebude priznané.

9. Na posúdenie žiadosti o priznanie štipendia a na rozhodnutie o tejto žiadosti je stanovená lehota 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti študenta študijnému oddeleniu príslušnej fakulte VŠMU. V prípade, ak študijné oddelenie vyzve študenta o doplnenie dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie, začne plynúť táto lehota odo dňa doplnenia dokladov alebo podania potrebného vysvetlenia študentom.

10. Kompletný materiál s výpočtom výšky štipendia postúpi fakulta VŠMU bez zbytočného odkladu štipendijnému referentovi VŠMU, ktorý:

a) skontroluje, či je posúdenie žiadosti o priznanie štipendia a návrh na rozhodnutie v súlade so zákonom o VŠ a vyhláškou o priznávaní sociálneho štipendia;

b) následne vyhotovuje rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia;

c) mesačne spracováva podklady pre výplatu sociálnych štipendií a postupuje ich na likvidáciu do učtárne VŠMU.

11. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia musí obsahovať výrokovú časť (výšku štipendia, ktoré sa priznáva, a obdobie, na ktoré sa štipendium priznáva), odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.

12. VŠMU poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

13. Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia podpisuje dekan príslušnej fakulty VŠMU. Vyhotovuje sa dvakrát, z toho jedno vyhotovenie bude doručené študentovi (žiadateľovi o poskytnutie sociálneho štipendia) do vlastných rúk a jedno vyhotovenie sa založí do spisu, ktorý archivuje štipendijný referent VŠMU po dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

 

Na stiahnutie:

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia v znení neskorších predpisov