Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom a ostatných poplatkov na VŠMU stanovuje Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorá je vydávaná vždy pre príslušný akademický rok:

Smernica VŠMU o školnom a poplatkoch pre akademický rok 2019/2020 v znení Dodatku č.1

Žiadosť – zníženie školného, odpustenie, splátkový kalendár