Odborová organizácia

doc. Dagmar Zsapková, ArtD.
predsedníčka odborovej organizácie pri VŠMU

Kolektívna zmluva VŠMU na rok 2019
Kolektivna zmluva VŠMU 2018
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve VŠMU za rok 2018