Ekonomické oddelenie

Spojovateľka:
Vrátnica na Ventúrskej ul
Tel.: 59 301 411

Kvestorka VŠMU:
Ing. Jana Cibulčíková
cibulcikova@vsmu.sk
Tel. 59 30 14 70

Sekretariát kvestorky :
Daniela Poláčeková
polacekova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 64/
Fax: 54 43 25 79

Vedúci prevádzky:
Ing. Ján Habaj
habaj@vsmu.sk 
Tel.: 59 30 14 49

Verej.obstarávanie a inv.činnosť:
Darina Ambrózyová
ambrozyova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 51

Vedúci ekonomického oddelenia:
Mgr. Rastislav Rosival
rosival@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 56

Mzdová učtáreň:
Denisa Zacharová
zacharova@vsmu.sk
Tel.:59 30 14 55

CP, štipendiá:
Ingrid Borsodyová
borsodyova@vsmu.sk
Tel: 59 30 14 42

Vedúca finančnej učtárne:
Mgr. Eva Juklová
juklova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 54

Finančná učtáreň:
Eva Šafáriková
safarikova@vsmu.sk 
Tel.: 59 30 14 57

Darina Ryšavá
rysava@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 58

Pokladňa:
Jana Maderová
maderova@vsmu.sk
Tel.:59 30 14 59

Evidencia majetku:
Mgr. Alena Škorvagová
skorvagova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 48

Podateľňa:
Zuzana Polčáková
polcakova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 13