Divadelná literatúra

 

Peter Palik: 1+3 bábkové hry

Rok vydania: 2017

Počet strán:

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-8195-011-7

Peter Palik ako autor moderných rozprávok prejavil cit pre poéziu i humor, schopnosť vymýšľať si, ale i tvorivo preberať motívy, či štruktúry klasických rozprávkových hier. Tieto atribúty možno nájsť aj v jeho štyroch rozprávkach, zaradených do publikácie (Slncová panna, Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke, Klára a 12 mesiačikov a Palculienka). Po textoch hier môžu siahnuť všetci, ktorí sa chystajú inscenovať „niečo rozprávkové“ pre deti. V ponúknutých hrách sú všetky ingrediencie vhodné na to, aby mohla vzniknúť zaujímavá inscenácia.

 

Zuzana Bakošová-Hlavenková: Čas činohry našich čias

Rok vydania: 2017

Počet strán: 367

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-8195-010-0

Súbor štúdií dokumentuje, že autorka – divadelná vedkyňa zameriava svoju pozornosť na pestrú varietu aktuálnych tém súčasného činoherného divadelného diania na Slovensku a analyzuje viaceré  problémy slovenského divadla. Potvrdzujú to štúdie o už nežijúcich klasikoch slovenskej divadelnej kultúry (napr. H. Meličková, C. Filčík), ale aj o súčasných žijúcich osobnostiach (portrét teatrológa V. Štefka, portrét herečky Z. Kronerovej a pod.). Publikácia si našla svoju recepciu nielen v oblasti slovenskej divadelnej vedy, ale jeho „využiteľnosť“ je aktuálna v celom rade vied, počínajúc estetikou, literárnou vedou, kulturológiou, ale aj v didaktike umení, teda vo výchove umením i vo výchove k umeniu.    .

 

Jana Wild: Shakespeare Zooming

 Rok vydania: 2017

Počet strán: 239

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-8195-001-8

Nepredajné

Súbor esejí ukazuje Shakespeara ako fenomén, ktorý presahuje úzko vymedzené vedné obzory a formuje aj diskurz o všeobenejších otázkách ľudksej existencie. Autorka reflektuje a vysvetluje výpadok recepcie autora u nás vo viacerých súvislostiach. Pomenúva súčasný stav našej ne-pripravenosti viesť s autorom dialóg, a to pokiaľ ide o úroveň jeho knižného vydávania, jeho sprístupňovanie mladým generáciam, či o vedecký a odborný výskum.

 

 

 

Božena Čahojová: Peripetie moderny

Rok vydania: 2016

Počet strán: 92

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-99-7

Monografia je logickým vyústením autorkinho dlhoročného bádania na poli moderného a postmoderného umenia. Postmodernu vníma ako druhú vlnu moderny – v premenách, v špecifických prejavoch. Sleduje aj vznik stredného prúdu, predovšetkým v anglickej literatúre a jeho vplyv až k 80- tym rokom 20. storočia, kedy dochádza, ako píše, podľa amerického spisovateľa J. Bartha k novému rozkvetu umenia. Zaznamenáva o. i. aj bohatú štruktúrovanosť moderny, jej rozdielne až protichodné tendencie a otvára aj kontroverznú otázku vzťahu k realite, ku ktorej má modernita odmietavý postoj.

 

Prednášky o divadle III.

Zostavila Zdenka Pašúthová

Rok vydania: 2016

Počet strán: 218

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-98-0

Zbierka reflexií divadelnej tvorby, ktoré odzneli vo forme prednášok v rámci habilitačných a inauguračných konaní na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Najnovší zborník prináša čitateľom desať prednášok od ôsmich osobností slovenskej divadelnej kultúry, v ktorých sprostredkováva ich originálny pohľad a skúsenosti z rôznych oblastí divadelného umenia – od réžie až po výskum dejín. Príspevky ponúkajú pohľad na činohernú a bábkarskú réžiu (Juraj Nvota, Ján Uličiansky, Roman Polák), herectvo (Ingrid Timková), dramatickú a dramaturgickú tvorbu (Peter Pavlac), scénografiu – či už v divadle (Alexandra Grusková), alebo v pedagogickom procese (Ján Kocman). V závere sa príspevkami z dejín bábkového, ale i činoherného divadla (Ida Hledíková) uzatvára pomyselný kruh so začiatkom i koncom v oblasti slovenskej divadelnej réžie. Prednášky o divadle III. prinášajú nahliadnutie „za oponu“ umeleckej tvorby, ale i umeleckého vzdelávania.

 

Vladimír Štefko: Slovenská činoherná réžia v 20. storočí

 

Rok vydania: 2015

Počet strán: 96

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-74-4

 

Autor publikácie v rozsahom skromnej, no obsahovo bohatej publikácii podáva zasvätený a súčasne pútavý vhľad na generačné vrstvenie umenia réžie v dejinách slovenského profesionálneho divadla. Publikácia obsahuje prierez tvorbou vybraných osobností (J. Borodáč, F. Hoffmann, J. Jamnický, J. Budský, K. L. Zachar, T. Rakovský, P. Haspra, M. Pietor, Ľ. Vajdička, I. Petrovický, V. Strnisko, J. Bednárik, B. Uhlár, R. Polák, J. Nvota) v širších generačných i kultúrno-spoločenských súvislostiach..

 

 

Soňa Šimková: Tendencie súčasného (západného) divadla

Rok vydania: 2015

Počet strán: 106

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-80-5

 

Autorka v publikácii prináša v slovenskom prostredí ojedinelý komplexný pohľad na vývinové tendencie západoeurópskeho divadla v 20. storočí. Divadlo skúma z dvoch základných pohľadov – ako inscenovanie textu a ako jav na pomedzí inscenácie a performancie. Čitateľ sa vo vymedzenom kontexte skúmania oboznamuje s vybranými dielami osobností divadelnej réžie ako A. Mnouchkine, P. Brook, G. Strehler, R. Willson, atď. Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl s umeleckým zameraním, ale i širšej verejnosti.

 

 

Tatiana Brederová: Ruské dokumentárne divadlo

Rok vydania: 2015

Počet strán: 166

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-90-4

Nepredajné

Dokumentárne divadlo v Rusku tvorí súčasť európskeho prúdu dokumentárneho divadla a zároveň predstavuje svojrázny, dynamicky sa rozvíjajúci komponent moderného ruského divadla a ruskej kultury. Ide o fenomén pomerne mladý, ktorý sa objavil začiatkom 21. storočia, ktorý je, samozrejme, zaznamenaný v divadelnej kritike. Publikácia prináša pomerne ucelený obraz vzniku, rozvoja a podôb súčasného dokumentárneho divadla v Rusku a už v tomto zmysle je nateraz jediným a jedinečným zdrojom informácií k danej téme.

 

 

DVD Nadežda Lindovská a kol.: Od rekonštrukcie divadelnej inscenácie ku kultúrnym dejinám?

„100 rokov Slovenského národného divadla“

Rok vydania: 2015

Vydanie: prvé

Nepredajné

Divadelné inscenácie 1920 – 1938 (činohra, opera) – I. etapa. Ide jednoznačne o ambiciózny projekt, spočívajúci v globálnom zmapovaní kompletných, celistvých dejín našej prvej scény. Je viac než isté, že sa I. etapa tohto projektu všeobecne týkala obdobia etablovania, konštituovania, generovania profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. Riešitelia projektu sa dominantne zameriavali v rámci SND na činohru a operu (balet v tejto etape, žiaľ, absentoval). Autori projektu (D. Podmaková, N. Lindovská, M. Mojžišová) i ďalší prizvaní prispievatelia (Z. Pašuthová, K. Mišovic, P. Kováč) komplexne uchopili vývinové kontexty profilovania oboch súborov SND v prvých dekádach od vzniku SND v roku 1920 v mnohonárodnostnej, multilingválnej Bratislave.

 

Zrkadlá (pre) doby / Shakespeare v divadle strednej Európy

Zostavila Jana Wild

Rok vydania: 2015

Počet strán: 186

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-83-6

 

Zborník vznikol z príspevkov prezentovaných na medzinárodnom sympóziu Kronika doby, Shakespeare v divadle strednej Európy v novembri 2013 v Bratislave. Zostavovateľka vybral šesť príspevkov (L. Schnauder, J. Fabiszak, G. Reuss, M. Minier, E. Kyselová a R. Kunderová) a doplnila ich o šesť ďalších štúdií. Súbor ponúka analýzu kontextov a rozličných divadelných podôb Shakespeara 20. a začiatku 21. storočia v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku – Shakespeara, ktorý je nevyhnutne politizovaný. Výsledný obraz dokumentuje pretrvávajúcu potenciu Shakespearovho diela oslovovať ľudí v nových súvislostiach.

 

Milan Čorba: Kultúra a civilizácia

Rok vydania: 2014

Počet strán: 282

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-33-1

Kniha predstavuje súbor vybraných tém, ktoré si M. Čorba pripravoval v rámci prednášok k predmetu Hmotná a duchovná kultúra. Samotné prednášky väčšinou ponímal ako otvorenú diskusiu s cieľom ponúknuť orientáciu v tom, čo „bolo“ a „je“. Nemali ambíciu fungovať ako odborný materiál, skôr ponúknuť špecifický myšlienkový svet, ktorý kultúru formuje, alebo ju prinajmenšom reflektuje. „V súčasnosti sa javí, že európska kultúra stráca, či stratila nádej, že niekam smeruje, že je pevnou a nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Európska kultúra prichádza o presvedčenie, že má „vyšší zmysel“, že objavuje predovšetkým „krásu a pravdu“. Treba povedať, že podobný pesimizmus je v rôznych formách v histórii európskej kultúry, počnúc osvietenstvom, vo väčšej či menšej miere takmer neustále prítomný. Ten dnešný, „náš“ pesimizmus vyplýva predovšetkým z poznania, že kultúra a umenie v nej nie sú riadené suverénnym vplyvom štátu a následne mocou, ktorá vyznáva hodnoty a normy udržované ako celok trvalým úsilím spoločenstva, ani ideálmi, prijatými hodnotami či odporom k nim. Možno opäť dôjde k odhaleniu iných vášní v ľuďoch.“ (cit. M.Čorba, z knihy)

 

 

„In double trust“. Shakespeare in Central Europe (v angl.)

Zostavila Jana Bžochová-Wild

Rok vydania: 2014

Počet strán: 202

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-54-6

Zbierka nazvaná citátom z Macbetha „In double trust“ prináša desať esejí o recepcii Shakespeara v krajinách Visegrádskej štvorky. V týchto krajinách zohrával Shakespeare po stáročia obrovskú vzdelávaciu, kultúrotvornú úlohu: ako „univerzálny“ klasik slúžil národným cieľom a bol dôležitou súčasťou národnobuditeľských a antitotalitárnych diskurzov. Zbierka na oblúku od 18. až do 21. storočia ukazuje spôsoby, akými si ho prisvojovali v poľskej, maďarskej, českej a slovenskej kultúre. Príspevky sa zaoberajú najrozličnejšími aktivitami, od prekladania Shakespeara cez jeho prepisy a adaptácie, herectvo, kritiku, réžiu a publikum, a zasadzujú ich do kultúrno-politických kontextov. Autori a autorky sú pedagógovia univerzít z Poľska, Maďarska, ČR, Veľkej Británie a Slovenska, resp. prekladatelia. Zbierka publikovaná v angličtine, obsahuje aj zhrnutie zostavovateľky v slovenskom jazyku.

 

 

Božena Čahojová-Bernátová: Cesta pre bosých, 6 hier

Rok vydania: 2013

Počet strán: 241

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-53-9

Dramatická tvorba B. Čahojovej – Bernátovej nadväzuje na stredný prúd v umení, v ktorom sa stretávajú vplyvy tradície s inšpiráciami moderny a postmoderny. Hrdinami jej hier sú tí, ktorí vedú zápasy so sebou, so svojimi citmi, svedomím, ale aj vlastným údelom, neschopnosťou žiť v reálnom svete a stať sa jeho súčasťou. Ako ponorná rieka sa v jej hrách vinie otázka zmyslu života, schopnosti žiť v skutočnom svete, ktorý kedysi opustili, vzdialili sa mu a majú o ňom už len hmlistú predstavu. Túžia po ňom, obávajú sa ho, uvedomujú si nevyhnutnosť návratu. Ich únik nebol len romantickým únikom pred skutočnosťou, neprijateľným a nepriateľským svetom. Únik do vnútorného sveta bola aj útekom pred sebou samým, dôsledkami vlastných činov. Hry dramatičky preniká nádej, lebo človek je schopný katarzie, ktorá ho môže vyviesť z bludísk a vrátiť ho životu.

 

Hana Cigánová-Podobová – Pamäť je zrkadlo, na ktoré nám dýchli

Rok vydania: 2013

Počet strán: 152

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-40-9

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa bábkové divadlo už významne zmenilo. Stávalo sa z neho atraktívne figuratívne divadlo s výnimočnou schopnosťou osloviť nieln dětského, ale aj dospelého diváka. Záujem o bábku sa výrazne rozšíril a bábkové divadlo začalo smerovať k symbiózes inými druhmi umenia. Výtvarníčka Hana Cigánová-Podobová „bola pri tom“ a prináša široký záber pohľadu na dobu, kedy vytvorila obrovské bohatstvo, z ktorého sa podarilo zachytiť a zdokumentovať len určitú časť a fragmenty v hmotnej (hmatateľnej) podobe, ale v úplnosti sú uschované v jej pamäti, zážitkoch, skúsenostiach. V knihe sa s čitateľom o ne delí plným priehrštím. Vydáva zo seba a z osobného archívu nielen faktografiu a obrazový, dokumentačný materiál, ale aj osobné spomienky, pomenúva súvislosti, smeruje k ich nadčasovému zovšeobecneniu. Je dôležité, že hierarchizuje svoje pôsobenie podľa významu v jej profesionálnom vývoji a najväčšom tvorivom rozmachu. Čitateľ sa dozvedá o významných osobnostiach z radov pedagógov, o zohratých tvorivých tímoch spomínaného obdobia.

 

Pavel Uher: Zo života bábok. Štúdie a úvahy o umelých bytostiach

Rok vydania: 2013

Počet strán: 102

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89434-61-9

Úvahy a štúdie Pavla Uhra pod názvom Zo života bábok sa zaoberajú témou umelého človeka, jeho archetypmi od antiky až po súčastnosť s uvedením zdrojov z literatúry, divadla, filozofie a výtvartného umenia. Autor v texte zachováva členenie a historickú postupnosť i hierarchiu pri charakterizáciach homukulov, humanoidov, androidov a bábok.

 

 

Teoretici v praxi Peter Bu: Všetky tie somariny o ženách

Rok vydania: 2013

Počet strán: 67

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-38-6

 Divadelný teoretik a praktik slovenského pôvodu Peter Bu dlhodobo pôsobí vo Francúzsku. Čitateľ sa má možnosť zoznámiť s jeho dramatickým textom Všetky tie somariny o ženách, publikácia prináša pohľad na proces analýzy dramatického textu, jeho úpravu, autorove poznámky pre záujemcov o inscenovanie, ale i reflexie k danej téme.

 

 

Nadežda Lindovská: Od Antona Čechova po Michaila Čechova

Rok vydania: 2012

Počet strán: 154

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-16-4

Texty N. Lindovskej hovoria nielen o metódach tvorby, biografii tvorcov, ale napĺňajú postulát, že divadlo okrem toho, že prináša, zobrazuje príbehy, samo osebe má svoj príbeh. Má teda svoje zauzľovania, peripetie, dynamiku, konflikty, nedorozumenia, víťazstvá i pády, vášne i zlosti. Takáto metóda vedie k hlbšiemu prieniku, k hlbšiemu porozumeniu tvorby i determinácii diel i osudov a napokon aj k oživotvoreniu, k zaujímavosti historických fenoménov. Otvára cestu k lepšiemu, ľudskému porozumeniu príbehu divadla. Autorka zároveň cielene demýtizuje niektoré názory a dogmy, ktoré sa usalašili v našich podmienkach najmä v 50.  rokoch minulého storočia. Nadežda Lindovská nechce suplovať dejiny ruského divadla a drámy v klasickom slova zmysle. Je to skôr zasvätený pohľad do dejov na konci 19. storočia, najmä však na začiatku 20. storočia, keď sa v Rusku zdvihla neobyčajne podnetná vlna moderných divadelníkov a ich úsilí.

 

Helena Čertíková: Abeceda moderátora

Rok vydania: 2012

Počet strán: 127

Vydanie: druhé rozšírené a doplnené

ISBN 978-80-89439-33-1

Túžba stať sa moderátorom je veľmi blízka mnohým mladým ľuďom. Ide o profesiu, ktorá je tvorivá, prináša vždy niečo nové, je atraktívna a vysoko cenená mediálnym publikom. Ako uvádza autorka, nemá návod na to, ako sa stať slávnym. Ponúka však návod na poctivé zvládnutie moderátorského remesla. V deviatich kapitolách oboznamuje čitateľa s jeho tajmi. Robí tak erudovane a zrozumiteľne. Je to aj tým, že vysvetľuje na príkladoch z mediálnej praxe, ponúka cvičenia. Tie môžu slúžiť ako dobrý tréning i pre všetkých, ktorí sa verejne prezentujú hovoreným prejavom. Preto nestačí knihu si prečítať, ale opakovane sa k nej vracať, pretože vždy v nej čitateľ nájde niečo, čo mu pomôže zlepšiť prejav.

 

 

 

Pavel Uher: Čo je za zrkadlom

Rok vydania: 2012

Počet strán: 132

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-15-7

Poznámky a úvahy o dramatike (nielen) bábkového divadla.

Autor píše: Ak konečne začneme vnímať bábkové divadlo ako súčasť celku ostatných umení, ak naše manuálne, mentálne a fantazijné schopnosti premeníme aspoň občas na divadelný zázrak kdesi na našom políčku medzi mágiou a groteskou, neboli energia, talent a čas tomuto umeniu venované, márne! Je to vari málo?

 

 

Zuzana Bakošová-Hlavenková a kol.: Divadlo a intermedialita

Rok vydania: 2012

Počet strán: 140

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-16-4

Zborník je súhrnom pohľadov na problematiku používania nových médií a technológií v našich i zahraničných divadlách v súčasnom a historickom kontexte.Publikáciu možno považovať za informatívny , ale aj inšpiratívny zdroj pre teoretikov i praktikov v oblasti divadla, ktoré čoraz častejšie spolupracuje s novými médiami a technológiami na rôznych úrovniach.

 

 

Teoretici v praxi Patrice Pavis: Váňa a Ona

 Rok vydania: 2012

Počet strán: 99

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-32-4

 Publikácia ponúka možnosť zoznámiť sa s najnovšími trendmi v oblasti teórie drámy a drámy, priamu účast na preklade a analýze dramatických textov, ich umeleckú, osobnú i odbornú reflexiu. Prepája teóriu s praxou – výberom tém a svojim zameraním. Publikácia sa zaoberá dramatickým textom světoznámého teatrologa Patricea Pavisa: Váňa a Ona.

 

 

 

 

Ondrej Šulaj: Hry

Rok vydania: 2012

Počet strán: 299

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89369-43-0-

Spoluvydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava

O Ondrejovi Šulajovi v zásade platí, že ako typ autora vyznáva cnosti klasického dramatického textu. S príchodom nového storočia (a tisícročia) akoby sa medzi dramatikmi mimoriadne rozšírila akási dramaturgická arogancia: o život na divadelných doskách sa čím ďalej tým viac uchádzajú texty, ktoré prakticky zrušili dramatický dialóg a ktorých scénické poznámky pripomínajú skôr fantastické vidiny než reálne inscenačné pokyny.Tým vítanejší sú dramatici typu Ondreja Šulaja, ktorí vlastnú spisovateľskú invenciu vedia podriadiť požiadavkám a potrebám svojich partnerov – praktických divadelníkov.

 

IDA HLEDÍKOVÁ: Snívajte s nami

Rok vydania: 2011

Počet strán: 139

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-11-9

Spoluvydavateľ: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Nepredajné

Kniha je monografiou k 60. výročiu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

„V knihe sme sa pokúsili vytvoriť plastický obraz o inscenáciách, tvorcoch, udalostiach a aktivitách divadla, ktoré od roku 209 nesie názov Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Nápomocné nám boli dobové kritiky, fotografie, divadelná dokumentácia, ako i vlastná empíria…“

 

Zuzana Bakošová-Hlavenková a kol: Elixír smiechu, Jozef Kroner a Kronerovci

Rok vydania: 2010

Počet strán: 349

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89439-03-4

Spoluvydavateľ: Divadelný ústav

V edícii Osobnosti vychádza kolektívne Elixír smiechu venované hercovi Jozefovi Kronerovi, jeho manželke Terézii Hurbanovej – Kronerovej, dcére Zuzane Kronerovej a synovcovi Jánovi Kronerovi… Ťažisko publikácie je v starostlivo vypracovaných štúdiách, ktoré okrem hodnotenia prinášajú aj rad nových či neznámych údajov. Doplnené sú kľúčovými rozhovormi s jednotlivými protagonistami, biografickými a tvorivými Kniha spĺňa všetky kritériá monografie primárne zameranej na tvorivé prínosy, ale čitateľ sa dozvedá aj relevantné fakty z osobného života hercov, spoločenskej situácie či kultúrneho pozadia…“

 

Ján Uličiansky: Sedem bábkových hier

Rok vydania: 2010

Počet strán: 255

Vydanie: prvé

ISBN 978-80-89369-19-5

Spoluvydavateľ: Divadelný ústav, Bratislava

 

Autor sa upísal najmä tvorbe pre deti , hoci slovo upísať by sme mohli v tomto prípade nahradiť výrazom uhral. Z jeho tvorby totiž kvantitatívne prevažuje písanie pre rozhlas, televíziu a divadlá, teda to, čo nazývame tvorbou dramatických textov. „Rozprávka u Uličianskeho nie je samohybné perpetuum mobile, ktoré zomelie akúkoľvek nepravdepodobnosť či absurditu, má bližšie skôr k biblickým podobenstvám – ambícii hovoriť jednoduchým, obrazným jazykom o najkomplikovanejších otázkach ľudskej existencie…“

Sedem rozprávkových hier, to je 007 hrdinov, pretože každá rozprávka má svojho hrdinu. A akého, to si prečítate v rozprávkách Tik Tak, Čarovná chvíľa, Peter Kľúčik, Veveričky, Ostrov objavov, Kocúr na kolieskových korčuliach a Štyria škriatkovia a víla.

 

 

Vypredané

1. Prednášky o divadle II, DÚ a VŠMU 2009
2. Božena Čahojová: Pútnici a tuláci v umení 20. storočia, Tatran 2009


Dokumenty<br>Dokumenty