Rektorát VŠMU

Rektorát VŠMU je výkonným útvarom a zabezpečuje hospodársku a administratívnu činnosť školy. Člení sa na nasledujúce oddelenia, pracoviská a referáty:
Archív VŠMU 
Finančná učtáreň
Kancelária kvestorky
Kancelária rektorky
Podateľňa 
Prevádzkové oddelenie
Referát personálnej práce