Ing. Jana Cibulčíková je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Pozíciu kvestorky na VŠMU zastáva od 15.11.2016. V manažérskych pozíciách pôsobí dlhodobo. Najdlhšie pôsobila na pozícii vedúcej ekonomických nástrojov v spoločnosti Doprastav a.s. a na pozícii vedúcej vedúcej ekonómky závodu v spoločnosti Danubiaprint a.s..
Odborné znalosti a skúsenosti z oblasti školstva nadobudla na VŠVU,
kde pôsobila na pozícii tajomníka katedier.

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Vysoká škola výtvarných umení

2015 – november 2016- tajomník katedier a pracovník pre zahraničie

Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania, financovania a personalistiky katedier. Organizácia
a zabezpečenie odbornej agendy vedúcich katedier, príprava podkladov pre verejné obstarávanie. Komplexné zabezpečovanie agendy zahraničných pracovných ciest. Príprava podkladov pre prijatie zahraničných lektorov.

DOPRASTAV a.s., stavebná spoločnosť, Bratislava

2001 – 2014: Vedúca odboru ekonomických nástrojov a mzdovej učtárne

Vypracovanie systému sledovania a vyhodnocovanie komplexných nákladov na pracovnú silu za robotnícke kategórie a THZ,  zodpovednosť za hlasové služby, komplexné zabezpečovanie spracovania mzdovej agendy spoločnosti, vytvorenie centrálnej mzdovej učtárne, tvorba a aktualizácia systému odmeňovania a benefitov, manažérskych zmlúv, vyhodnocovanie ukazovateľov manažérskych zmlúv, spracovanie riadiacej dokumentácie pre oblasť odmeňovania, zodpovednosť za prípravu podkladov pre daňové priznania vyslaných zamestnancov, kolektívne vyjednávanie za mzdovú oblasť a spolupráca pri tvorbe kolektívnej zmluvy, spracovanie jednotnej metodiky vykazovania dochádzky R kategórií, výber a prijímanie zamestnancov.

1998 – 2001 : Špecialista plánu, rozborov

Zavedenie jednotného systému spracovania plánov a rozborov spoločnosti, spracovanie analýz a podkladov pre zavedenie manažérskeho IS, spolupráca pri zavádzaní MIS. Analýza ekonomickej časti informačného systému, jeho vstupov, výstupov, definovanie požiadaviek na nový IS pre spoločnosť.

DANUBIAPRINT a.s., vydavateľstvo a tlač denníkov a merkantilu, Bratislava

1993 – 1997 : Vedúci ekonóm závodu a vedúca odboru plánovania a rozborov

Riadenie komplexnej plánovacej a rozborovej činnosti závodov, zodpovednosť za spracovanie komplexného plánu a rozborov spoločnosti, zodpovednosť za riadenie komplexnej ekonomickej agendy závodu.

POLIKLINIKA RUŽINOV, Bratislava

1992 – 1993 : Vedúca ekonomického odboru

Riadenie ekonomickej činnosti polikliniky: účtovníctvo, financovanie a mzdy, fakturácia, majetok a skladové hospodárstvo.

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU AKADEMIKA DÉRERA, Bratislava

1981 – 1991 : Samostatný pracovník plánu a rozborov

Kontakt:

e-mail: cibulcikova@vsmu.sk
tel.: 02/59 30 14 70