Pokyny pre majiteľov preukazu študenta ISIC a preukazu ITIC

Pokyny pre majiteľov preukazu študenta ISIC a preukazu ITIC na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Vysoká škola múzických umení na základe ods. 2/67 zákona č. 131/2002 Z.z. a Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta MŠVVaŠ SR, v spolupráci so Združením CKM SYTS a firmou TransData s.r.o. vydáva preukaz študenta VŠMU s dizajnom ISIC (International Student Identity Card, ďalej iba „preukaz študenta ISIC“).

Preukaz študenta je dokladom potvrdzujúcim jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.

 1. Preukaz študenta ISIC obsahuje:

1.1    všetky povinné informácie podľa Zákona č. 131/2002 a Usmernenia o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta MŠVVaŠ SR;

1.2    funkcionalitu ISIC (International Student Identity Card, zľavy a výhody licencie ISIC); na základe licencie medzinárodného identifikačného preukazu študenta podporovaného Organizáciou Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru

1.3    dopravné funkcionality (Dopravné podniky miest, ZSSK, autobusová doprava: SLOVAKLINES a jednotlivé podniky SAD);

1.4    externé aplikácie: sú aplikácie v preukaze, ktorú vytvárajú a používajú poskytovatelia služieb napr. FaxCopy, „knižničný pas“,  Ticketportal

1.5    interné aplikácie, napr. oprávnenie na vstup do budov alebo na pracoviská VŠMU;

 1. Prvé vydanie preukazu študenta ISIC:
 • V rámci zaslania pokynov na zápis do prvého ročníka študijné oddelenie fakulty požiada prijatých uchádzačov o zaslanie fotografie na preukaz v digitálnej forme a realizáciu platby podľa zaslaných údajov. Študent pri zápise do prvého ročníka vyplní Žiadosť o vydanie multifunkčného preukazu študenta s dizajnom ISIC a Súhlas s podmienkami členstva v združení CKM SYTS.

2.2    Poplatok za prvé vydanie preukazu študenta ISIC na každom stupni štúdia je 20,00  €. V cene je zahrnutý členský poplatok v združení CKM SYTS, poplatok za technické vyhotovenie preukazu, za garanciu validácie právneho štatútu študenta VŠMU v dennej forme štúdia a cena za licenciu, umožňujúcu externú aplikáciu pre jeden akademický rok.  

2.3    Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta v rámci mobility:

Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta v rámci mobility – typ 1

zahraničný študent platný preukaz ISIC. VŠMU vystaví nový preukaz (čipový) s použitím licenčného čísla, prideleného jeho materskou krajinou. Cena preukazu je znížená o poplatok za licenciu t. j. 10,00

Poplatok za ISIC preukaz zahraničného študenta v rámci mobility – typ 2

zahraničný študent NEmá  preukaz ISIC.

VŠMU vystaví preukaz (čipový) s použitím nového licenčného čísla. Študentovi je účtovaný poplatok ako za prvé vydanie preukazu študenta ISIC (bod 2.2)

 

 1. Predĺženie platnosti preukazu študenta ISIC:

3.1    Platnosť preukazu študenta sa v ďalších rokoch štúdia predlžuje prolongačnou známkou ISIC v cene 10,00 €. Súčasne študent zaplatí poplatok za garanciu validácie právneho štatútu študenta VŠMU v dennej forme štúdia a licenciu, umožňujúcu externú aplikáciu pre jeden akademický rok vo výške 2,00 €.  Prolongačnú známku si zakupuje študent počas zápisu do vyššieho ročníka. Dopravné funkcionality sa zapisujú na preukaz študenta ISIC po aktivácii (priložení) na Univerzitnom termináli, ktorý je umiestnený pri vrátnici vo vstupnom priestore na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU na Svoradovej ul. 2, vedľa ktorého je  zverejnený postup aktivácie. Ďalšie zľavy vyplývajúce z licencie ISIC môžu študenti využívať až do ukončenia dennej formy vysokoškolského štúdia. Tieto výhody nie sú obmedzené vekom. Všetky potrebné informácie súvisiace s licenciou ISIC získajú študenti na www.isic.sk

3.2    Študenti, ktorí nechcú využívať zľavy a akcie poskytované v rámci členstva v CKM SYTS alebo nemôžu z titulu veku využívať dopravné funkcionality, si môžu platnosť preukazu predĺžiť zakúpením prolongačnej známky NO ISIC v cene 0,50 €. Prolongačné známky NO ISIC sa objednávajú spravidla v termíne do 30. apríla, u správcu preukazov ISIC/ITIC.  

3.3    Poplatok za garanciu validácie právneho štatútu študenta VŠMU v dennej forme štúdia a licenciu, umožňujúcu externú aplikáciu pre jeden akademický rok vo výške 2,00 €, platí každý študent, teda aj ten, ktorý si zakúpil NO ISIC známku ! 

 

 1. Práva a povinnosti majiteľa preukazu študenta ISIC:

4.1    Držiteľ preukazu s preukazom zaobchádza šetrne a nie je oprávnený zasahovať do jeho grafickej úpravy a do údajov elektronicky zapísaných v preukaze. Držiteľ preukazu bezodkladne oznámi vysokej škole potrebu vykonania zmeny údajov viditeľne uvedených na preukaze alebo údajov, ktoré zapísala do preukazu elektronicky vysoká škola. Držiteľ preukazu v takomto prípade, a aj po prerušení štúdia a po skončení štúdia zabezpečí, aby vysoká škola tieto skutočnosti zapísala elektronicky do preukazu. Údaje elektronicky zapísané v preukaze držiteľ preukazu odovzdáva poskytovateľovi služieb priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu; za takéto poskytnutie údajov elektronicky zapísaných v preukaze vysoká škola nenesie zodpovednosť. Vzhľadom na bezkontaktnú technológiu preukazu nie je technicky vylúčená možnosť zosnímať údaje elektronicky zapísané v preukaze aj na diaľku – inak ako priamym priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu, a preto sa odporúča s preukazom používať tieniacu kartu alebo tieniaci obal na doklady.

4.2    Držiteľ preukazu študenta ISIC sa zároveň stáva členom Združenia CKM SYTS. Túto skutočnosť potvrdí písomným súhlasom s podmienkami členstva v Združení CKM SYTS a obdrží od Združenia CKM SYTS ku každému vydanému preukazu študenta ISIC a prolongačnej známke ISIC bezplatne 1 výtlačok Informačného sprievodcu ISIC.

4.3    Držiteľ preukazu študenta ISIC má zľavy pri nákupe študijnej literatúry, na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, hudobných podujatiach,  v obchodoch (či už internetových alebo klasických), na lyžovanie a i. na Slovensku a v zahraničí. O aktuálnych zľavách a akciách informuje Združenie CKM SYTS svojich členov na web stránke www.isic.sk .

4.4    Držiteľ preukazu študenta ISIC má nárok na zľavy na leteckú, autobusovú, vlakovú dopravu, na ubytovanie, stravovanie, poistenie a iné služby. Na zadnej strane preukazu je uvedené číslo Help Line, poskytujúce 24 hodín denne informačný servis v prípade ťažkostí.

4.5    Držiteľ preukazu študenta ISIC si môže dokúpiť výhodné úrazové a liečebné poistenie do celého sveta po dobu platnosti preukazu v pobočkách CKM 2000 Travel alebo v poisťovni UNION.

4.6    Držiteľ preukazu študenta ISIC je povinný chrániť ho pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím.

4.7    Držiteľ preukazu študenta ISIC je povinný jeho stratu, odcudzenie, poškodenie alebo stratu funkčnosti  okamžite osobne nahlásiť  správcovi preukazov ISIC/ITIC.

4.8    Zistené pokusy o falšovanie, alebo zneužitie preukazu študenta ISIC sa bude u študentov posudzovať ako porušenie disciplíny v zmysle Disciplinárneho poriadku VŠMU.

4.9    Práva a povinnosti majiteľa preukazu študenta ISIC zanikajú po ukončení platnosti  preukazu študenta ISIC.

 

 1. Vystavenie duplikátu preukazu študenta ISIC:
 • Študent v prípade potreby (strata, odcudzenie, poškodenie, zmena osobných údajov) je povinný písomne požiadať VŠMU cestou správcu preukazov ISIC/ITIC, o vydanie duplikátu preukazu študenta ISIC.
 • Nefunkčný preukaz študent odovzdá pri preberaní nového.
 • Za vydanie duplikátu preukazu študenta ISIC zaplatí študent 13,50 €. 

 

 1. Platnosť preukazu študenta ISIC: 

6.1    Začiatok platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 1. septembra. Ak ide o novoprijatého študenta, ktorý sa na štúdium zapísal v priebehu príslušného akademického roka, začiatok platnosti preukazu študenta je deň zápisu na štúdium.

6.2    Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.

6.3    Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 2

 1. v prípade poškodenia alebo straty,
 2. pri skončení alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona.

6.4       Ak sa študent zapíše po prerušení štúdia, platnosť preukazu sa obnovuje ku dňu takého zápisu.

 

 1. Preukaz ITIC 

7.1    Držiteľom preukazu ITIC môže byť  pedagogický pracovník (učiteľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, vedúci pedagogický zamestnanec), ktorý má pracovný úväzok zahŕňajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú  činnosť, ktorá súvisí so vzdelávaním a výučbou na VŠMU, pričom musia byť  splnené nasledovné podmienky:

 1. a) pracovník je v hlavnom pracovnom pomere s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 18 hodín týždenne,
 2. b) pracovník je na dôchodku s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 1 hodina týždenne, alebo
 3. c) pracovník je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na materskú/rodičovskú dovolenku spĺňal podmienky na vystavenie preukazu ITIC uvedené v bode a)

7.2    Preukaz ITIC klasik platí vždy 1 rok (12 mesiacov) od dátumu vystavenia, jeho platnosť sa predlžuje  znova o 12 mesiacov prolongačnou známkou ITIC.

7.3    Cena preukazu ITIC je 10 €, cena prolongačnej známky ITIC je 10 €.

7.4    Za známku ITIC sa platí  prevodom na účet VŠMU: SK2381800000007000072858 .

V správe pre prijímateľa uveďte meno a číslo karty !!!

Variabilný symbol:   151 – rektorát; 152 – DF; 153 – FTF; 154 – HTF.

Po uhradení bude držiteľovi karty ITIC vydaná prolongačná známka a budú aktualizované nové údaje v čipe karty.

7.5    Zakúpením preukazu ITIC sa stávate členom Združenia CKM SYTS. Počas doby platnosti preukazu CKM SYTS spracúva Vaše osobné údaje v informačnom systéme CKM Online. Uskutočňuje prenos týchto osobných údajov do CCD (Central Cardholders Database). Vlastníkom a správcom CCD je materská organizácia IAS v Holandsku.

7.6    Ďalšie informácie o preukaze ITIC nájdete na stránke: http://www.itic.sk/

7.7    V prístupovom systéme VŠMU bude preukaz ITIC funkčný aj po dobe platnosti.