Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč
e – mail: rohac@vsmu.sk

Konzultácie:
Utorok 13.00 – 15.00
Štvrtok 13.00 – 15.00
(Mimo konzultačných hodín, prosím dohodnúť telefonicky.)
tel: 02 /59 303 522 (kl. 522)

Kancelária umeleckej produkcie
č. d. D 106 (vedľa KS Dvorana)
Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Zochova 1
813 01 Bratislava

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami
Predpis č. 458/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-458