Hudobná a tanečná fakulta

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU má ku dňu 1.3. 2019 akreditované tieto študijné programy vyučované v cudzom jazyku:

Prvý stupeň – bakalárske štúdium

Názov študijného programuForma štúdiaJazyk poskytovania študijného programuUdeľovaný akademický titul
Klávesové nástrojedenná formanemecký jazykBc.
Klávesové nástrojedenná formaanglický jazykBc.
Skladba a dirigovaniedenná formanemecký jazykBc.
Skladba a dirigovaniedenná formaanglický jazykBc.
Strunové a dychové nástrojedenná formanemecký jazykBc.

 

Druhý stupeň – magisterské štúdium

Názov študijného programuForma štúdiaJazyk poskytovania študijného programuUdeľovaný akademický titul
Cirkevná hudbadenná formanemecký jazykMgr. art.
Klávesové nástrojedenná formanemecký jazykMgr. art.
Klávesové nástrojedenná formaanglický jazykMgr. art.
Komorná hradenná formaanglický jazykMgr. art.
Skladba a dirigovaniedenná formanemecký jazykMgr. art.
Skladba a dirigovaniedenná formaanglický jazykMgr. art.
Strunové a dychové nástrojedenná formanemecký jazykMgr. art.

 

Tretí stupeň – doktorandské štúdium

Názov študijného programuForma štúdiaJazyk poskytovania študijného programuUdeľovaný akademický titul
Klávesové nástrojedenná formanemecký jazykArtD.
Klávesové nástrojedenná formaanglický jazykArtD.
Klávesové nástrojeexterná formanemecký jazykArtD.
Klávesové nástrojeexterná formaanglický jazykArtD.
Skladba a dirigovaniedenná formanemecký jazykArtD.
Skladba a dirigovaniedenná formaanglický jazykArtD.
Skladba a dirigovanieexterná formanemecký jazykArtD.
Skladba a dirigovanieexterná formaanglický jazykArtD.
Strunové a dychové nástrojeexterná formanemecký jazykArtD.
Strunové a dychové nástrojeexterná formaanglický jazykArtD.
Teória a dramaturgia hudbyexterná formanemecký jazykPhD.
Teória a dramaturgia hudbyexterná formaanglický jazykPhD.

 

O otvorení študijného programu a vypísaní prijímacích skúšok na študijný program rozhoduje dekan fakulty.

Študenti, ktorí študujú študijný program na VŠMU v cudzom jazyku v dennej alebo v externej forme uhrádzajú v každom roku štúdia školné.

Výška školného pre študentov v dennej forme štúdia je stanovená Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre príslušný akademický rok.

Výška školného pre študentov v externej forme štúdia je v zmysle § 92 ods.16 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o vysokých školách“) stanovená na celú štandardnú dĺžku štúdia Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok, v ktorom sa štúdium študijného programu začalo.

Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa v zmysle § 92 ods.11 zákona o vysokých školách riadia ustanoveniami týchto zmlúv.

Prijatí uchádzači o štúdium zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí, musia najneskôr do dňa zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad o uznaní vzdelania získaného v zahraničí. Ďalšie informácie o uznávaní dokladov o ukončenom vzdelaní získanom v zahraničí za účelom pokračovania v štúdiu sú dostupné na webovej stránke https://www.vsmu.sk/uznavanie-dokladov-o-ukoncenom-vzdelani/