Vysoká škola múzických umení mala už od svojho založenia roku 1949 náročné postavenie: v zložitom období po druhej svetovej vojne zabezpečiť vo svojich študijných programoch výchovu dostatočného počtu kvalitatívnych tvorivých pracovníkov pre neobyčajne rýchlo sa rozvíjajúce kultúrne ustanovizne, divadelné i spevoherné scény, hudobné telesá, rozhlas. Poslanie VŠMU by nebolo úplné bez prípravy vzdelaných umeleckých teoretikov a kritikov, ktorí by v každom čase dovideli za horizonty súčasného vývoja a posúvali ho ďalej.

Divadelná fakulta a Hudobná fakulta boli prvými dvoma fakultami Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorá bola zriadená zákonom č. 88 Slovenskej národnej rady zo dňa 9. júna 1949. V úplnom znení citovaného zákona sa uvádza plánované otvorenie štyroch študijných odborov: hudobného, dramatického, tanečného a filmového. Dva pôvodne otvorené odbory- hudobný a dramatický- sa roku 1953 transformovali na dve vysokoškolské fakulty, na Hudobnú fakultu a Divadelnú fakultu. Filmový odbor so svojimi katedrami sa dočkal otvorenia až roku 1990.

K legendárnym postavám zakladateľov sa radia predovšetkým prvý rektor VŠMU Ján Strelec a jeho nástupca Andrej Bagar. K zakladateľom v odbore divadelného umenia ďalej patria Ján Borodáč, Ján Jamnický, Viliam Záborský, Ondrej Jariabek, Július Pántik, Karol L. Zachar, Jozef Budský, Oľga Borodáčová, Ctibor Filčík, Martin Gregor, Mikuláš Huba, Ladislav Chudík, Gustáv Valach, kostýmová výtvarníčka Ludmila Purkyňová, scénický výtvarník Ladislav Vychodil, teatrológovia Ján Boor, Zoltán Rampák a Rudolf Mrlian.

V odbore hudobného umenia to boli poprední slovenskí skladatelia Alexander Moyzes a Ján Cikker,  dirigenti Václav Talich, Ľudovít Rajter a Ján strelec, skladateľ a muzikológ Oto Ferenczy, skladateľ a klavirista Frico Kafenda, organista Ernest Riegler či vynikajúci huslista Tibor Gašparek.

Pôsobenie uvedených zakladateľských osobností zaznamenalo pre školu výnimočné počiatočné impulzy. Základy pedagogického zboru sa už v prvom desaťročí jej existencie dopĺňali predstaviteľmi umeleckej i pedagogickej praxe, ale postupne aj vynikajúcimi absolventmi.

Súčasný stav i budúcnosť VŠMU súvisia neodmysliteľne aj s novými geopolitickými, ekonomickými, umeleckými a vedeckými impulzmi, prepojením nášho každodenného života a práce s novými perspektívami. Fakulty VŠMU majú dôležité poslanie výchovy poslucháčov v umeleckých študijných programoch, no zároveň sú aj organizátorkami vedeckej práce a nositeľkami vedeckého výskumu.

Oblasť múzických umení by mala nadväzovať na najlepšie tradície zušľachťujúce ľudského ducha. Predovšetkým v súčasnej etape vývoja spoločnosti, charakteristickej znakmi alarmujúceho znehodnocovania kultúry. Možno ich vnímať aj ako dôsledky zdôrazňovania pochybných hodnôt života. Pri ich náprave má naša ctihodná inštitúcia svoje nezastupiteľné miesto na ktoré sme patrične hrdí.