Filmová a televízna fakulta

Filmová a televízna fakulta VŠMU aktuálne neposkytuje žiadne študijné programy v cudzom jazyku, všetky akreditované študijné programy sú uskutočňované v slovenskom jazyku.

Uchádzači zo zahraničia študujú za rovnakých podmienok ako domáci študenti (v slovenskom jazyku), dekan fakulty prijatie uchádzača zo zahraničia môže podmieniť úspešných zložením testu spôsobilosti štúdia v slovenskom jazyku.

Študenti VŠMU, ktorí študujú študijný program v slovenskom jazyku v dennej forme štúdia vo všetkých troch  stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium, magisterské štúdium, doktorandské štúdium) a neprekročili štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre daný študijný program školné neplatia, bez ohľadu na to, či ide o občanov Slovenskej republiky, alebo o študentov zo zahraničia.

Prijatí uchádzači o štúdium zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí, musia najneskôr do dňa zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad o uznaní vzdelania získaného v zahraničí. Ďalšie informácie o uznávaní dokladov o ukončenom vzdelaní získanom v zahraničí za účelom pokračovania v štúdiu sú dostupné na webovej stránke https://www.vsmu.sk/uznavanie-dokladov-o-ukoncenom-vzdelani/