PROGRAM  ERASMUS +  (2014 – 2020)

Program Erasmus, ako sme ho poznali v predchádzajúcich rokoch, pokračuje od januára 2014 pod názvom  Erasmus  plus. Nový program   Európskej únie kombinuje všetky súčasné schémy financovania EÚ pre vzdelávanie, odbornú  prípravu a mládež vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da  Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce  s priemyselnými krajinami). Po prvý raz tiež zavádza podporu pre šport.

Program Erasmus plus v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je koncipovaný ako 7-ročný program a kladie si za cieľ podporiť možnosti štúdia a získanie pracovných skúseností, alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Pre oblasť vysokoškolského vzdelávania prináša viacero noviniek.

V programe Erasmus+  môžu študenti po prvýkrát využiť schému garancií študentských pôžičiek.  V prípade, že sa rozhodnú študovať  v zahraničí  celý magisterský stupeň, na  obdobie  štúdia môžu požiadať o pôžičku vo vybraných bankách alebo pôžičkových fondoch za  zvýhodnených podmienok. Pri stážach sa skracuje  minimálna dĺžka z troch  mesiacov na dva mesiace a od roku 2014 je novinkou aj možnosť  absolvovania stáže u čerstvých  absolventov  vysokoškolského štúdia.
Identifikácia VŠMU v programe Erasmus +                                                      

Erasmus  kód: SK BRATISL 05

PIC CODE: 949 678 210

Participant  Identification Code  –  je identifikačný kód   inštitúcie, ktorá je    zapojená do programu Erasmus+, či už ako žiadateľ alebo partner v projekte.
Ide o jedinečné identifikačné číslo a každá inštitúcia môže mať pridelené len jedno takéto číslo.
Podrobnejšie informácie   o programe Erasmus + nájdete na tejto web stránke:
www.erasmusplus.sk