Medziinštitucionálne dohody v programe ERASMUS +

Od roku 2014/2015 sa mobility študentov a učiteľov v programe Erasmus + môžu realizovať iba na základe uzatvorených medziinštitucionálnych dohôd medzi 2 vysokoškolskými inštitúciami.
VŠMU aktualizovala dohody s väčšinou partnerských škôl a priebežne uzatvára nové dohody na základe podnetov prichádzajúcich či už z jednotlivých fakúlt, alebo zahraničných vysokých škôl.

V prípade záujmu o spoluprácu s novou partnerskou školou v zahraničí kontaktujte inštitucionálnu koordinátorku VŠMU.

Helena Cápová
tel.:421259301460
e-mail:ic@vsmu.sk