ERASMUS +  UČITEĽSKÁ MOBILITA

Všeobecné podmienky  programu Erasmus +

Erasmus+ poskytuje možnosť výučby v zahraničí pre učiteľov na vysokých školách a pracovníkov pozvaných z podnikov.

Výučba

V prípade výučby musia byť obidve vysokoškolské inštitúcie – vysielajúca aj hostiteľská – v krajinách, ktoré sú zapojené do programu, držiteľmi  Charty  vysokoškolského  vzdelávania Erasmus a musia mať podpísanú Medziinštitucionálnu dohodu.
Hosťujúci učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou/podnikom vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba). Vo všetkých prípadoch vykonaná výučba musí byť integrovaná do študijného programu hostiteľskej inštitúcie.

V prípade mobility zamestnancov z podnikov, ktorí prídu vyučovať na vysokú školu, je mobilita organizovaná na základe pozvania vysokej školy. Grant na mobilitu udeľuje zamestnancovi podniku  pozývajúca vysoká škola.

Trvanie mobility: Od 2 dní do 2 mesiacov okrem času potrebného na cestovanie.  Vo všetkých prípadoch musí výučbová činnosť tvoriť minimálne 8 hodín výučby za týždeň (prípadne kratšiu dobu, ak pobyt trvá kratšie ako týždeň).

Termín podania prihlášky  na učiteľskú mobilitu je  každoročne zverejnený na web stránke všmu v časti   Medzinárodná spolupráca / Erasmus +. O schválení prihlášky a o výške grantu sú pedagógovia informovaní prostredníctvom inštitucionálneho koordinátora.

Odborná  príprava / školenia / STAFF  TRAINING

Táto aktivita sa zameriava na podporu profesionálneho  rozvoja  pedagogických a nepedagogických zamestnancov   vysokých škôl   prostredníctvom  podujatí  odbornej prípravy v zahraničí,  ktorými  môžu byť   odborné  semináre, workshopy , alebo   hospitácie / tzv.  job  shadowing   – získavanie pracovných skúseností  pozorovaním    zodpovedného  pracovníka.   Príkladom  školenia je aj tzv. Staff  Week, ktoré organizujú partnerské školy pre administratívnych  zamestnancov, alebo pedagógov.

KONFERENCIE  NIE  SÚ  POVOLENÉ.   

Prehľad jednotlivých školení  nájdete na tejto web stránke:   http://staffmobility.eu/staff-week-search

V prípade odbornej prípravy / školenia, ktoré  prebieha  vo vysokoškolskej  inštitúcii, musia     byť obidve vysokoškolské inštitúcie – vysielajúca aj hostiteľská – v krajinách, ktoré sú zapojené do programu, držiteľmi  Charty  vysokoškolského  vzdelávania Erasmus.
Účastník  školenia / pedagogický, alebo administratívny zamestnanec  musí mať s partnerskou vysokou školou/podnikom vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – školenie).

Trvanie mobility: Od 2 dní do 2 mesiacov okrem času potrebného na cestovanie.  Vo všetkých prípadoch musí  školenie prebiehať  minimálne  2 po sebe  idúce dni.

Termín podania prihlášky  na  mobilitu / školenie  je  každoročne zverejnený na web stránke všmu.  O  schválení prihlášky a o výške grantu sú pedagógovia a administratívni zamestnanci  informovaní prostredníctvom inštitucionálneho koordinátora.


> Smernica VŠMU o  mobilitách (pdf)

>Pokyny učiteľská mobilita Erasmus +

Prihláška na  učiteľskú mobilitu 

Prihláška na mobilitu školenia
Výsledky výberu na  učiteľské mobility a školenia
>Zoznam schválených mobilít grant 2016

>Zoznam schválených mobilít grant 2017