Informácie o projekte

Východiskom tvorby zámerov projektu Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte je dlhodobý zámer Vysokej školy múzických umení v oblasti internacionalizácie štúdia a jej rozvojových dokumentov. Realizáciou projektu vznikne intenzívnejšie prepojenie aktivít jednotlivých fakúlt s dôrazom na zvyšovanie kvality štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia a postupne zvyšovať aj počet programov, prípadne ich častí vyučovaných v anglickom jazyku.

Prehĺbia sa existujúce medzinárodné partnerstvá a vznikne nová funkčná sieť so zahraničnými akademickými a umeleckými pracoviskami v snahe podporovať nielen mobilitu študentov a pedagógov, ale zároveň aj pripravovať absolventov na komfortné uplatnenie sa v medzinárodnom umeleckom prostredí.

Zvýšime kvalitu internacionálneho prostredia, integráciu zahraničných študentov a komunikáciu so zahraničnými partnermi na všetkých úrovniach: so záujemcami o štúdium, študentmi, potenciálnymi partnermi z radov škôl a kultúrnych inštitúcií.

Štyri hlavné aktivity projektu sú plánované tak, aby nielen prispievali k rozvoju a internacionalizácii jednotlivých fakúlt, ale vytvárali synergický efekt pri rozvíjaní strategických partnerstiev a vzniku takých medzinárodných spoluprác, ktoré zahrňujú nielen študentské mobility, ale aj dlhodobé vzájomné zdieľanie dobrej praxe či môže vygenerovať spoločné tvorivé, výskumné a umelecké projekty.

Doktorandský pilot (pre celú VŠMU)

Pilotný projekt vzdelávania doktorandov všetkých troch fakúlt VŠMU (Divadelná fakulta (DF), Hudobná a tanečná fakulta (HTF) a Filmová a televízna fakulta (FTF) je zameraný na zvýšenie potenciálu doktorandov pri zapájaní sa do medzinárodných projektov a pre ich uplatnenie v praxi.

Spoločný diplom (Divadelná fakulta)

Aktivita vychádza z aktuálneho stavu rozpracovanosti trojročného medzinárodného projektu s názvom „3 vrstvy rozprávania príbehu“, ktorého zámerom bolo vytvorenie spoločného magisterského študijného programu v oblasti bábkarskej tvorby a jeho cieľom je príprava spoločných plánov magisterského štúdia bábkarskej tvorby v spolupráci s tromi vysokými školami Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapešť (Maďarsko); Akadémie múzických umení v Prahe, Praha (Česká republika), Wydział Sztuki Lalkarskiej Akadémii Teatralnej im A. Zelwerowicza vo Varšave/Bialystok (Poľsko) – všetky so vzdelávacími programami v oblasti bábkarskej tvorby.

Akreditované programy v AJ (Hudobná a tanečná fakulta)

HTF VŠMU bude po ukončení projektu 2019 plne pripravená na prijímanie zahraničných študentov na akreditované štúdium v študijnom odbore hudobné umenie a študijných programoch strunové a dychové nástroje (husle, viola, violončelo, kontrabas), študijnom programe skladba a dirigovanie (skladba) a v študijnom programe klávesové nástroje (klavír). HTF nadviaže nové medzinárodne vzťahy a spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a štátnymi a neštátnymi organizáciami a inštitúciami v krajinách východnej Ázie, Balkánu a Kaukazských krajín, ktoré zabezpečujú a riadia vzdelávanie v oblasti hudobného umenia tak, aby dokázala lepšie reagovať na požiadavky a špecifiká v oblasti vzdelávania študentov z týchto krajinách. Okrem už spomínaných cieľov je významným prínosom pre HTF VŠMU aj zvýšenie konkurencieschopnosti v porovnaní s ostatnými umeleckými vysokými školami v stredoeurópskom regióne.

Majstrovské triedy

Zámerom je zachovať a rozvíjať medzinárodné postavenie FTF v súlade s ambíciou pôsobiť ako umelecká a vzdelávacia ustanovizeň európskeho významu. Rozširovať multilaterálne a bilaterálne spolupráce nad rámec etablovaných medzinárodných projektov a členstva fakulty v medzinárodných organizáciách; zviditeľnenie FTF v medzinárodných organizáciách, ich administratívnych štruktúrach aj riadiacich orgánoch; ďalej rozšírenie vedomostí študentov Filmovej a televíznej fakulty vďaka špičkovým zahraničným filmovým profesionálom, ktorých umelecký prínos pre svetovú kinematografiu je absolútne nespochybniteľný. Spoznanie kontextu zahraničnej filmovej tvorby a jej špecifík, posilnenie tvorivosti, kreatívnej odvahy a inšpirácie študentov aj pedagógov, možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu. Keďže film je kolektívne umenie, v ktorom sú jednotlivé zložky od seba neoddeliteľné, masterclassy sú prínosné pre študentov všetkých št. programov na FTF.