Informácie o projekte

Východiskom tvorby zámerov projektu Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte je dlhodobý zámer Vysokej školy múzických umení v oblasti internacionalizácie štúdia a jej rozvojových dokumentov. Realizáciou projektu vznikne intenzívnejšie prepojenie aktivít jednotlivých fakúlt s dôrazom na zvyšovanie kvality štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia a postupne zvyšovať aj počet programov, prípadne ich častí vyučovaných v anglickom jazyku.

Prehĺbia sa existujúce medzinárodné partnerstvá a vznikne nová funkčná sieť so zahraničnými akademickými a umeleckými pracoviskami v snahe podporovať nielen mobilitu študentov a pedagógov, ale zároveň aj pripravovať absolventov na komfortné uplatnenie sa v medzinárodnom umeleckom prostredí.

Zvýšime kvalitu internacionálneho prostredia, integráciu zahraničných študentov a komunikáciu so zahraničnými partnermi na všetkých úrovniach: so záujemcami o štúdium, študentmi, potenciálnymi partnermi z radov škôl a kultúrnych inštitúcií.

Štyri hlavné aktivity projektu sú plánované tak, aby nielen prispievali k rozvoju a internacionalizácii jednotlivých fakúlt, ale vytvárali synergický efekt pri rozvíjaní strategických partnerstiev a vzniku takých medzinárodných spoluprác, ktoré zahrňujú nielen študentské mobility, ale aj dlhodobé vzájomné zdieľanie dobrej praxe či môže vygenerovať spoločné tvorivé, výskumné a umelecké projekty.

Doktorandský pilot (pre celú VŠMU)

Pilotný projekt vzdelávania doktorandov všetkých troch fakúlt VŠMU (Divadelná fakulta (DF), Hudobná a tanečná fakulta (HTF) a Filmová a televízna fakulta (FTF) je zameraný na zvýšenie potenciálu doktorandov pri zapájaní sa do medzinárodných projektov a pre ich uplatnenie v praxi.

01
Prednáška a diskusia s latinistkou a helenistkou FLORENCE DUPONT
Lektor: Florence Dupont (emeritná profesorka na univerzite Paris-VII, Diderot, Francúzsko)

Prednáška a diskusia o aristotelovskom vnímaní drámy a divadla v konfrontácii s najnovšími poznatkami. V roku 2016 vydal Divadelný ústav dielo Florence Dupont Aristoteles alebo upír západného divadla, preklad Elena Flašková. Francúzske vydanie vyvolalo búrlivé diskusie v odborných kruhoch. Prednáška predstavila polemické body súčasnej vedy s tradične akceptovanou schémou vnímania antického divadla.

Florence Dupont patrí medzi významné francúzske medzinárodne uznávané znalkyne antiky. Špecializuje sa najmä na grécke a rímske divadlo. Jej dielo Latinské divadlo(vyšlo v roku 1988 vo vydavateľstve Colin a naďalej vychádza v reedíciách), je základnou učebnicou pre študentov antickej literatúry. Je autorkou mnohých, často provokatívnych teoretických diel: Homér a Dallas. Úvod do antropologickej kritiky (Hachette, 1991), Rečník bez tváre (PUF, 2000), Senecove obludy: za dramaturgiu rímskej tragédie (Belin, 1995), Tragická bezvýznamnosť (Gallimard, edícia Le Promeneur, 2001), Mužská erotickosť v antickom Ríme (Belin, 2001) a iné. Venuje sa aj prekladaniu hier z latinčiny, napr. Senecove Tragédie (Imprimerie Nationale, 1991, 1992); Plautove komédie Komédia o hrnci a Pseudolus (Actes-Sud, 2002). Nové preklady Sofoklovej Antigony (Arche, 2007) a Euripidovej Medey(na objednávku režiséra L. Fréchureta v roku 2009) sa stretli s mimoriadne priaznivou kritikou a dokazujú, že uvádzanie gréckych tragédií prináša stále zaujímavé impulzy pre modernú spoločnosť.

Dátum 6. 4. 2018 o 13.00

Prednáška (pdf.)

Linky:

https://institutfrancais.sk/aktuality/655/prednaska-florence-dupont/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1328064243959883&type=3

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/161686/rozhovor-s-florence-dupont

02
Workshop „Príprava herca“: Využitie divadelného umenia v procese rozvíjania mieru
Lektor: Ali Mahdi Nuori (UNESCO Artist for peace and General secretary of the International Theatre Institute, Sudán)

Cieľom workshopu bolo sprostredkovať účastníkom skúsenosť s „divadlom v konfliktných zónach“ a vyskúšať si špecifickú metódu hereckej práce, ktorej cieľom je spájať ľudí zasiahnutých konfliktmi.

Účastníci pracovali s poviedkou z vlastného (tradičného) prostredia (folklóru), na základe ktorej absolvovali skupinu cvičení (tradičné detské hry a tance). Nasledujúcim krokom bola stimulácia predstavivosti hereckými cvičeniami  (spôsob dýchania a tzv. „budovanie stroja“). Výsledkom workshopu bolo niekoľko hereckých etúd s potenciálom vytvorenia inscenácie. Praktických cvičení sa zúčastnili študenti bakalárskeho stupňa (herectvo), študenti doktorandského stupňa boli do workshopu zapojení ako pozorovatelia.

Výsledky workshopu sa stali súčasťou prezentácie lektora (Ali Mahdi Nuori, Sudán) v rámci medzinárodnej konferencie Divadlo v konfliktných zónach (DÚ, 17. 5. 2018).

Ali Mahdi Nuori (UNESCO Artist for peace, Generálny sekretár International Theatre Institute, Sudán) Sudánsky herec a režisér, využívajúci divadlo, hudbu a tanec ako nenahraditeľné prostriedky podporujúce dialóg a mier medzi národmi. V roku 2000 založil The Bugaa Theatre Group v Khartoume, ktorého hlavným cieľom je rozvoj a udržiavanie mieru. Toto centrum pre divadlo v konfliktných zónach sa neskôr presunulo do ďalších miest (Darfur, Hajr Sultan). Ali Mahdi Nuori sa podieľa aj na ďalších významných dobrovoľníckych a humanitárnych aktivitách ako napr. SOS Children Village Sudan a pod., ktoré podporujú práva detí a mládeže.

Dátum 15. a 16. 5. 2018


03
Prednáška a diskusia: Divadlo v konfliktných zónach
Lektor: Jessica A. Kaahwa, PhD. (Makerere University Kampala, Uganda)

Prednáška a diskusia nadväzovala na medzinárodnú vedeckú konferenciu Divadlo v konfliktných zónach. Jessica A. Kaahwa predstavila študentom doktorandského štúdia základy vlastnej teórie procesu v aplikovanom divadle, na základe vlastnej dlhoročnej činnosti. Prednáška a diskusia sa uskutočnila v anglickom jazyku.

Jessica A. Kaahwa, PhD. prednáša na Katedre performatívnych umení a filmu na Makerere University Kampala v Ugande. V ugande vytvorila viacero národných iniciatív, ktoré používajú divadlo a médiá ako konštruktívnu silu v konfliktných zónach. Venuje sa aplikovaným formám divadla a ich teóriám. Pracuje na teórii procesov do aplikovaných foriem divadla. Je tiež úspešnou a skúsenou divadelnou režisérkou. V roku 2011 napísala prejav k Svetovému dňu divadla (hosť na zasadnutí ITI Unesco v Paríži). V súčasnosti je predsedníčkou ugandského centra ITI a ako východoafrická viceprezidentka afrického centra ITI.

Dátum 18. 5. 2018


04
Prednáška a diskusia: O aplikovaných formách divadla – Imerzné divadlo
Lektor: Gareth White (Royal Central School of Speech and Drama University of London), Zuzana Uličianska (SC AICT)

Prednáška a diskusia boli zamerané na fenomén divadla spoluúčasti (imerzného divadla) na základe osobných tvorivých i vedeckých skúseností lektora. Imerzné divadlo patrí k pomerne novým javom v oblasti divadelnej tvorby, a k najnovším oblastiam výskumu v európskej teatrológii. Diskusiu viedla Zuzana Uličianska ako zástupkyňa SC AICT.

Gareth Whithe sa sústredí na otázky spoluúčasti (imerzie) a estetiky a je autorom viacerých vedeckých publikácií k tejto téme (Audience Patricipation in Theatre, Palgrave, Macmillan, 2013; Applied Theatre: Aesthetics, Bloomsburry Methuen, 2015). Ako pedagóg a divadelný režisér sa špecializuje na participačné postupy. Tejto činnosti sa venuje aj ako pedagóg (vyučuje v programe Dráma, aplikované divadlo a vzdelávanie). Slovenskí čitatelia majú možnosť poznať jeho štúdiu Mnohoraké priestory imerzného divadla, ktorá vyšla v zborníku Divadelného ústavu.

Dátum 19. 10. 2018

Prednáška (pdf.)

05
Prednáška a diskusia:  Performancia vo verejnom priestore v ére postfaktickej politiky)
Lektor: Prof. Dr. Christopher Balme (LMU München, Istritut Für Theaterwissenschaft), Prof. PhDr. Jana Wild, PhD. (DF, VŠMU)

Prednáška a diskusia venovaná fenoménom divadla 21. storočia, ako je imerzné, postfaktické, nonfikcionálne (a pod.) divadlo. Nové pojmy súvisia s fenoménmi divadla a etablujú ich v oblasti teatrológie. Ide predovšetkým o formy, v ktorých sa divák stáva aktívnym (prípadne aj reagujúcim) nielen divákom, ale i občanom. Kde sa divadlo stáva spoločenskou realitou.

Druhá časť podujatia bola venovaná publikácii Úvod do divadelnej vedy (v preklade prof. J. Wild, PhD., ktorá diskusiu aj moderovala), ktorá je nevyhnutnou a modernou pomôckou na výučbu teoretických predmetov vo všetkých odboroch. Od roku 1999 bola vydaná už v piatich vždy aktualizovaných vydaniach a bola preložená do šiestich jazykov. 

Christopher Balme sa aktívne podieľa na medzinárodných teatrologických projektoch a prednáša ako pozvaný účastník konferencií a podujatí na mnohých univerzitách a vedeckých inštitúciách (Tel Aviv, New Delhi, Malta, Heidelberg, Bangkok, Athens, Turin, Beijing and Guangzhou).

Dátum: 23. 11. 2018

Prednáška (pdf.)
Zvukový záznam


06 
Workshop SÚČINNOSŤ EURÓPSKEHO A SLOVENSKÉHO AUTORSKÉHO PRÁVA
Dátum: 15. 11. 2018
Čas: 10,00 – 15,00 hod.
Miesto: Kinosála FTF

Pozvánka (pdf.)

Spoločný diplom (Divadelná fakulta)

Aktivita vychádza z aktuálneho stavu rozpracovanosti trojročného medzinárodného projektu s názvom „3 vrstvy rozprávania príbehu“, ktorého zámerom bolo vytvorenie spoločného magisterského študijného programu v oblasti bábkarskej tvorby a jeho cieľom je príprava spoločných plánov magisterského štúdia bábkarskej tvorby v spolupráci s tromi vysokými školami Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapešť (Maďarsko); Akadémie múzických umení v Prahe, Praha (Česká republika), Wydział Sztuki Lalkarskiej Akadémii Teatralnej im A. Zelwerowicza vo Varšave/Bialystok (Poľsko) – všetky so vzdelávacími programami v oblasti bábkarskej tvorby.

Akreditované programy v AJ (Hudobná a tanečná fakulta)

HTF VŠMU bude po ukončení projektu 2019 plne pripravená na prijímanie zahraničných študentov na akreditované štúdium v študijnom odbore hudobné umenie a študijných programoch strunové a dychové nástroje (husle, viola, violončelo, kontrabas), študijnom programe skladba a dirigovanie (skladba) a v študijnom programe klávesové nástroje (klavír). HTF nadviaže nové medzinárodne vzťahy a spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a štátnymi a neštátnymi organizáciami a inštitúciami v krajinách východnej Ázie, Balkánu a Kaukazských krajín, ktoré zabezpečujú a riadia vzdelávanie v oblasti hudobného umenia tak, aby dokázala lepšie reagovať na požiadavky a špecifiká v oblasti vzdelávania študentov z týchto krajinách. Okrem už spomínaných cieľov je významným prínosom pre HTF VŠMU aj zvýšenie konkurencieschopnosti v porovnaní s ostatnými umeleckými vysokými školami v stredoeurópskom regióne.

Majstrovské triedy

Zámerom je zachovať a rozvíjať medzinárodné postavenie FTF v súlade s ambíciou pôsobiť ako umelecká a vzdelávacia ustanovizeň európskeho významu. Rozširovať multilaterálne a bilaterálne spolupráce nad rámec etablovaných medzinárodných projektov a členstva fakulty v medzinárodných organizáciách; zviditeľnenie FTF v medzinárodných organizáciách, ich administratívnych štruktúrach aj riadiacich orgánoch; ďalej rozšírenie vedomostí študentov Filmovej a televíznej fakulty vďaka špičkovým zahraničným filmovým profesionálom, ktorých umelecký prínos pre svetovú kinematografiu je absolútne nespochybniteľný. Spoznanie kontextu zahraničnej filmovej tvorby a jej špecifík, posilnenie tvorivosti, kreatívnej odvahy a inšpirácie študentov aj pedagógov, možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu. Keďže film je kolektívne umenie, v ktorom sú jednotlivé zložky od seba neoddeliteľné, masterclassy sú prínosné pre študentov všetkých št. programov na FTF.

Ročná správa 2017
Ročná správa 2018