Aktivity Hudobnej a tanečnej fakulty

V roku 2017 pripravila a následne dňa 30. 11. 2017 odoslala HTF žiadosť na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijných programoch skladba a dirigovanie na II. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

Dňa 18. 06. 2018 Akreditačná komisia priznala právo uskutočňovať bez časového obmedzenia študijný program s názvom skladba a dirigovanie na II. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

V roku 2017 prebiehala aj príprava podkladov ku akreditácii aj ďalších študijných programov:
– skladba a dirigovanie na I. a III. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie,
– klávesové nástroje na I., II. a III. stupni v dennej forme v anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie,
– klávesové nástroje na III. stupni v externej forme v anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie,
– strunové a dychové nástroje na I., II. a III. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

Na rok 2018 bolo plánované na základe analýzy súčasnej ponuky poskytovaných študijných programov v anglickom jazyku v študijnom odbore hudobné umenie na VŠMU, ostatných vysokých školách na Slovensku a v blízkych krajinách, realizovanej v roku 2017, podať 7 žiadostí na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program na I. a II. stupni v anglickom jazyku (3 na I. stupni, 4 na II. stupni).

V roku 2018 boli v rámci projektu podané žiadosti na posúdenie 10-tich nových študijných programov v anglickom jazyku, vrátane jednej zmeny v poskytovanom študijnom programe (3 na I. stupni, 2 na II. stupni a 5 na III. stupni).

V roku 2018 dokončila prípravu a následne dňa 27. 08. 2018 odoslala HTF žiadosť na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijných programoch klávesové nástroje na I., II. v dennej forme v anglickom jazyku a v študijnom programe klávesové nástroje na III. stupni v dennej a externej forme v anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

V roku 2018 dokončila prípravu a následne dňa 10. 09. 2018 odoslala HTF žiadosť na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijných programoch skladba a dirigovanie na I. a III. stupni v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

V období od 01. 02. 2018 do 30. 09. 2018 sa uskutočnila príprava prekladov informácií a dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre administratívne zabezpečenie a realizáciu štúdia v cudzom jazyku. Postupne sa týmito dokumentmi napĺňa nová internetová stránka v anglickom jazyku s cieľom propagovať nové možnosti štúdia na HTF VŠMU a zjednodušiť prístup k informáciám a komunikáciu s inštitúciou pre prípadných záujemcov zo zahraničia.

Preložili sa tieto informácie a dokumenty:

Stručná informácia o VŠMU a HTF, o katedrách a študijných programoch a plánoch, ktoré sa na katedrách študujú,
Študijný poriadok,
Študijné plány predmetných programov,
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠMU pre akademický rok 2018/2019,
Metodické usmernenie HTF VŠMU o náležitostiach záverečných prác + prílohy,
Vnútorný predpis o prijímacom konaní,
Požiadavky na prijímacie skúšky na bakalárske štúdium,
Požiadavky na prijímacie skúšky na magisterské štúdium.

Preklady listov predmetu

V súčasnosti sa realizuje postupné implementovanie predmetných dokumentov na webovú stránku a do AIS-u.

Pedagógovia KTH vytvorili učebné texty a monografiu:

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Výučba generálneho basu u františkánov na Slovensku v 18. a 19. storočí

prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.

Princípy a zákonitosti tonálnej harmónie

Počítačová analýza a vizualizácia hudby

Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD.

Basetové rohy prešporskej firmy Schöllnast & Sohn. Historická dokumentácia a zachované nástroje

Preklad učebných textov Mgr. Katarína Godárová

FOR STUDIES IN THE MUSICOLOGY

Vytvorila sa propagačná brožura v anglickom jazyku o VŠMU.

V procese prípravy je propagačný materiál o HTF.

V roku 2018 sa realizovala fáza vyhľadávania a následne sa uskutočnil nákup 52 chýbajúcich odborných publikácií v anglickom jazyku potrebných pre zabezpečenie kvality vzdelávanie v jednotlivých študijných programoch.

Pokračovala príprava a realizácia jazykových kurzov pre pedagógov HTF, pracovníkov sekretariátu a referentky zo študijného oddelenia.

LS 14 týždňov x 2 hodiny, 5 osôb

ZS 14 týždňov x 2 hodiny, 4 osoby

Zahraničné pracovné cesty pedagógov za účelom recruitmentu študentov a nadväzovania ďalších kontaktov:

23. 10. 2018 do 30.10. 2018

Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD. a prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. realizovali služobnú cestu do Čínskej ľudovej republiky. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo získať kontakty na stredné a vysoké umelecké školy zamerané na vzdelávanie v oblasti hudobného, prípadne tanečného umenia. Dňa 29. 10. 2018 navštívili Minzu University of Chine a absolvovali stretnutie s dekankou Tanečnej fakulty a dekankou Hudobnej fakulty. Pri tejto príležitosti predstavili Hudobnú a tanečnú fakultu a diskutovali o možnostiach štúdia na HTF a prípadnej spolupráce pri výmene pedagógov.

V rámci celého týždňového podujatia sa zúčastnila ako hosť aj každoročného stretnutia Tanečnej kultúrnej únie CEEC (Annual Meeting 2018 of China – CEEC Dance Culture Union), kde mala možnosť nadviazať kontakty s predstaviteľmi fakúlt vysokých umeleckých škôl a konzervatórií. Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD. v rámci svojho príspevku zúčastneným dekanom a zástupcom jednotlivých inštitúcií predstavila VŠMU.

Prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. bola na základe pozvania Beijing Dance Academy a organizačného výboru Pekinského medzinárodného tanečného festivalu aj hosťom medzinárodného sympózia, ktoré bolo zorganizované pri príležitosti 40. výročia čínskeho vysokoškolského tanečného vzdelávania (The Symposium on the 40th Anniversary of China´s Higher Dance Education). Na uvedenom sympóziu reprezentovala VŠMU prednáškou na tému Prepojenie teórie s praxou v predmetoch didaktika klasického tanca a tradičný klasický repertoár v edukačnom procese na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Interconnection between Theory and Practice in the Subjects Didactics of Classical Dance and Traditional Ballet Repertoire in the Educational Process at the Department of Dance at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava).

26. 11. 2018 – 01. 12. 2018

Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., prodekanka pre vedu a zahraničné styky a doc. Milan Kolena, ArtD., pedagóg Katedry skladby a dirigovania na HTF realizovali služobnú cestu do Čínskej ľudovej republiky. Hlavným cieľom bolo absolvovanie výstavy BOSSA CHINA – EUROPE EDUCATION EXHIBITION. Na tomto podujatí predstavili jednotlivým agentom VŠMU atď. doplní Katka Hašková