Aktivity Hudobnej a tanečnej fakulty

V roku 2017 pripravila a následne dňa 30. 11. 2017 odoslala HTF žiadosť na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijných programoch skladba a dirigovanie na II. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

Dňa 18. 06. 2018 Akreditačná komisia priznala právo uskutočňovať bez časového obmedzenia študijný program s názvom skladba a dirigovanie na II. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

V roku 2017 prebiehala aj príprava podkladov ku akreditácii aj ďalších študijných programov:
– skladba a dirigovanie na I. a III. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie,
– klávesové nástroje na I., II. a III. stupni v dennej forme v anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie,
– klávesové nástroje na III. stupni v externej forme v anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie,
– strunové a dychové nástroje na I., II. a III. stupni štúdia v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

V roku 2018 dokončila prípravu a následne dňa 27. 08. 2018 odoslala HTF žiadosť na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijných programoch klávesové nástroje na I., II. v dennej forme v anglickom jazyku a v študijnom programe klávesové nástroje na III. stupni v dennej a externej forme v anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

V roku 2018 dokončila prípravu a následne dňa 10. 09. 2018 odoslala HTF žiadosť na posúdenie spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijných programoch skladba a dirigovanie na I. a III. stupni v dennej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie.

V období od 01. 02. 2018 do 30. 09. 2018 sa uskutočnila príprava prekladov informácií a dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre administratívne zabezpečenie a realizáciu štúdia v cudzom jazyku. Postupne sa týmito dokumentmi napĺňa nová internetová stránka v anglickom jazyku s cieľom propagovať nové možnosti štúdia na HTF VŠMU a zjednodušiť prístup k informáciám a komunikáciu s inštitúciou pre prípadných záujemcov zo zahraničia.

Preložili sa tieto informácie a dokumenty:

Stručná informácia o VŠMU a HTF, o katedrách a študijných programoch a plánoch, ktoré sa na katedrách študujú,
Študijný poriadok,
Študijné plány predmetných programov,
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠMU pre akademický rok 2018/2019,
Metodické usmernenie HTF VŠMU o náležitostiach záverečných prác + prílohy,
Vnútorný predpis o prijímacom konaní,
Požiadavky na prijímacie skúšky na bakalárske štúdium,
Požiadavky na prijímacie skúšky na magisterské štúdium.

Preklady listov predmetu

V súčasnosti sa realizuje postupné implementovanie predmetných dokumentov na webovú stránku a do AIS-u.

Pedagógovia KTH (prof. PhDr. Eva Ferková, PhD., Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. a Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD.) vytvorili učebné texty a monografiu:

– Počítačová analýza a vizualizácia v hudobno-teoretickom bádaní. Vybrané hypotézy, možnosti, problémy a ich riešenia.
– Výučba generálneho basu u františkánov na Slovensku v 18. a 19. storočí
– Basetové rohy prešporskej firmy Schöllnast & Sohn. Historická dokumentácia a zachované nástroje.

Následne boli texty preložené do anglického jazyka. V ak. roku 2018/2019 budú publikované.

Vytvorila sa propagačná brožura v anglickom jazyku o VŠMU.
V procese prípravy je propagačný materiál o HTF.

V roku 2018 sa realizovala fáza vyhľadávania a následne sa uskutočnil nákup chýbajúcich odborných publikácií v anglickom jazyku potrebných pre zabezpečenie kvality vzdelávanie v jednotlivých študijných programoch.

V októbri a novembri 2018 absolvujú vybraní pedagógovia HTF a DF zahraničné pracovné cesty so zámerom propagovať novovzniknuté študijné programy na stredných umeleckých a vysokých umeleckých školách vo vybraných krajinách mimo EU, overenie úrovne týchto partnerských inštitúcii a prípadná realizácia osobných stretnutí a oficiálnych prehrávok budúcich adeptov o štúdium so zámerom selekcie prípadných záujemcov.