Aktivity Divadelnej fakulty

Divadelná fakulty VŠMU v Bratislave v rámci projektu Spoločný diplomnaplno pokračovala vo vytvorení spoločného medzinárodného magisterského študijného programu PuppeTry s troma umeleckými vysokými školami: Színház és Filmmuvészeti Egyetem (SZFE) Budapešť, Akademie múzických umění Praha, Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Białystok. Každá vysoká škola pripravila akreditačný spis podľa právnych noriem danej krajiny a podala ho svojim akreditačným komisiám. Tomuto aktu predchádzalo viacero spoločných stretnutí formou osobných i online konzultácií. Akreditačné konania mali vo všetkých krajinách pozitívny výsledok a EMJMD PuppeTry bola pridelená akreditácia. DF VŠMU v Bratislave má priznané právo pod číslom 2018/1197:16-15A0. SZFE na základe priznaní práv uskutočňovať spoločný medzinárodný študijný program žiadala EÚ o grant na realizáciu výučby.

Riešiteľky projektu prof. I. Hledíková a doc. B. Krajč Zamišková vycestovali v akademickom roku 2017/2018 na dve služobné cesty. Prvá sa konala 30. – 31.5.2018 a cieľom bola Divadelná fakulta AMU v Prahe, kde sa konal prieskum študentských prác. Služobná cesta slúžila na cizelovanie spoločného študijného programu a vymieňanie si skúseností v kontexte metodiky výučby. V dňoch 19. -23. 6.2018 sa konal v Białystoku, Poľsko,  medzinárodný festival bábkarských škôl – International festival of puppetry schools, kde sa prezentovala i Katedra bábkarskej tvorby DF VŠMU a zároveň sa stretli na pracovnom rokovaní zástupcovia všetkých štyroch vysokých škôl participujúcich na študijnom programe EMJMD PuppeTry.

K 25. výročiu Katedry bábkarskej tvorby bola vydaná faktografická publikácia o histórii katedry – súpis absolventov, pedagógov, inscenácií, projektov, absolvovaných festivalov, cien, ohlasov, publikácií. V roku 2018 bolo vydané doplnené druhé vydanie, nakoľko publikácia slúži ako prezentácia katedry (je dvojjazyčná, preklad Beata Havelská), a už v roku 2015 sa všetky výtlačky rozdali. Editorka doc. Barbora Krajč Zamišková ArtD. aktualizovala prvé vydanie o obdobie dvoch rokov. Autormi odborných príspevkov sú prof. Ida Hledíková PhD, MgA. Marica Mikulová a prof. Ján Uličiansky. V publikácii sú tiež fotografie z inscenácií a projektov Katedry bábkarskej tvorby, ktorých autormi sú pedagógovia a študenti KBT VŠMU.

Katedra bábkarskej tvorby vydala propagačný bulletin o svojich aktivitách a študijných programoch v slovenskom a v anglickom jazyku. Autorkou textov v dvojjazyčnej mutácii je prof. Ida Hledíková, PhD, grafickým dizajnérom je MgA. Peter Čisárik. Tento materiál slúži na prezentáciu školy na medzinárodných festivaloch a ďalších odborných podujatiach. KBT sa ročne zúčastní okolo desiatich festivalov v SR a v zahraničí.

Počas celého roka 2018 vznikali heslá do Malého slovníka bábkarskej tvorby. Autormi hesiel sú prof. Ida Hledíková PhD, Mgr.art. Zoja Zupková, doc. Barbora Krajč Zamišková ArtD. Slovník sa spracovával dvojjazyčne. Heslá do angličtiny prekladala Beata Havelská. Editorkou celého slovníka je prof. Ida Hledíková, PhD. Heslá obsahujú súčasné bábkové divadlo a slovník bude prínosný pre všetkých študentov DF VŠMU v Bratislave ako aj pre zahraničných študentov bábkarskej tvorby. Tlač slovníka je naplánovaná na rok 2019.

Jazykový kurz pre pedagógov Divadelne fakulty VŠMU v Bratislave sa vyučoval v dvoch skupinách. Angličtinu pre začiatočníkov vyučovala Mgr. Judita Pšeneková, konverzácie viedol v anglickom jazyku Daniel Hall. Pedagógovia sa zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku. Lektori im zadávali úlohy, ktoré súviseli s vyučovacím predmetom konkrétneho pedagóga. Kurz prebiehal raz týždenne po dve vyučovacie hodiny.

Katedra bábkarskej tvorby počas roku 2018 nakúpila odbornú literatúru na tému súčasného bábkového divadla, jemu blízkych divadelných foriem a umenia. KBT sa podarilo kúpiť aktuálne najdôležitejšie práce vo svete na vyššie uvedené témy. Nákup kníh považujeme za dôležitú súčasť odborných aktivít. Vedúca katedry prof. Ida Hledíková, PhD. vytipovala zahraničnú literatúru, ktorá bola zakúpená.

Na Katedre bábkarskej tvorby sa konali v zimnom semestri 2018/2019 dva medzinárodné workshopy. Prvý, zameraný na tieňové divadlo, viedla poľská bábkoherečka z Teatr Figur (Krakov) 18-19.10.2018 a predchádzalo mu divadelné predstavenie tejto skupiny. Druhý, venovaný téme hudba a bábkové divadlo, viedol pedagóg DAMU a hudobník docent Vrastislav Šrámek. Lektor sa so študentami stretával v termínoch 19-21.10.2018, 26-28.10.2018, 16-18.11.2018.