Internacionalizácia VŠMU

Vysoká škola múzických umení v Bratislave napĺňa princípy internacionalizácie svojho prostredia prostredníctvom rozvojového projektu 001/VŠMU-2/2016 ZVYŠOVANIE ATRAKTIVITY A KONKURENCIESCHOPNOSTI VŠMU V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE (OD KONCEPTU K PRAXI), financovanom MŠVVaŠ SR v časovom rozmedzí rokov 2017 až 2019.
Východiskom tvorby zámerov projektu je dlhodobý zámer Vysokej školy múzických umení v oblasti internacionalizácie štúdia a jej rozvojových dokumentov. Realizáciou projektu vznikne intenzívnejšie prepojenie aktivít jednotlivých fakúlt s dôrazom na zvyšovanie kvality štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia a postupne zvyšovať aj počet programov, prípadne ich častí vyučovaných v anglickom jazyku.

Prehĺbia sa existujúce medzinárodné partnerstvá a vznikne nová funkčná sieť so zahraničnými akademickými a umeleckými pracoviskami v snahe podporovať nielen mobilitu študentov a pedagógov, ale zároveň aj pripravovať absolventov na komfortné uplatnenie sa v medzinárodnom umeleckom prostredí.

Overíme kroky a metódy získavania kvalitných zahraničných študentov  pre tvorbu dlhodobej stratégie podpory a rozvoja jedinečnej značky školy nielen v stredoeurópskom priestore. Zvýšime kvalitu internacionálneho prostredia, integráciu zahraničných študentov a  komunikáciu so zahraničnými partnermi na všetkých úrovniach: so záujemcami o štúdium, študentmi, potenciálnymi partnermi z radov škôl a kultúrnych inštitúcií. 

Štyri hlavné aktivity projektu sú plánované tak, aby nielen prispievali k rozvoju a  internacionalizácii jednotlivých fakúlt, ale vytvárali synergický efekt pri rozvíjaní strategických partnerstiev a vzniku takých medzinárodných spoluprác, ktoré zahrňujú nielen študentské mobility, ale aj dlhodobé vzájomné zdieľanie dobrej praxe či môže vygenerovať spoločné tvorivé, výskumné a umelecké projekty.