Erasmus Student Network – ESN je celoeurópska dobrovoľnícka organizácia fungujúca na jednotlivých univerzitách, poskytujúca pomoc etablovať sa zahraničným študentom na hostiteľskej škole, počas pobytov v rámci vzdelávacieho programu Erasmus +.

ESN VŠMU je jednou zo šestnástich sekcií pôsobiacich na Slovensku. Pod hlavičkou jednej univerzity spája študentov všetkých troch fakúlt – Divadelnej fakulty, Filmovej a televíznej a Hudobnej a tanečnej fakulty. Na neformálnej platforme spolupracuje so zahraničným oddelením Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a prepájame študentov oboch umeleckých vysokých škôl.

Členovia ESN sú zároveň aj v Buddy systéme – nakontaktujú sa na jednotlivých prichádzajúcich študentov, ktorým budú nápomocným kamarátom.  V rámci ESN kontaktujeme zahraničných študentov v druhej vlne, hneď po oficiálnej komunikácií s Erasmus + koordinátorkou VŠMU.

Počas výmenného pobytu zabezpečujeme Erasmus študentom servis informácií, ako ľuďom, ktorí nepoznajú dané prostredie a týmto im chceme uľahčiť a spríjemniť spoznávanie nového dočasného bydliska. Pripravujeme im rôzne mimoškolské a voľno časové aktivity, primárne s kultúrnym zameraním. Pod hlavičkou ESN ako organizácie, majú študenti možnosť jednoduchšieho zoznámenia sa medziodborovo, keďže spájame všetkých, ktorí prichádzajú na VŠMU v rámci svojho zahraničného pobytu.

welcome dinner_ESN