Elektronické knihy

 1. Zdenka Pašuthová a kol. - Mosty (na východ)
 2. Jana Dudková, Katarína Mišíková - Slovenský film v roku 2016
 3. Ivica Liszkayová: Tanec.sk, zborník - Tanec SK, zborník 2016
 4. Peter Svarinský - TELEVÍZNA PRODUKCIA I. – IV.
 5. Martin Ciel - METÓDY A MOŽNOSTI ANALÝZY FILMOVÉHO OBRAZU
 6. Štefan Švec - GRAMATIKA FILMOVÉHO JAZYKA VÝKLAD ZÁKLADNÝCH POJMOV
 7. Zdenka Pašuthová, Dávid Šimon, Pavol Viecha - Maturitná Marška Slovenská realistická dráma, Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková Timrava
 8. Zborník - Komparácia edukácie európskych bábkarských škôl, tvorivé metódy a ich uplatnenie v praxi
 9. Stanislava Matejovičová - Herecká generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
 10. Stanislava Matejovičová - Základné pojmy teórie drámy a divadla v dialógoch
 11. Zuzana Bakošová Hlavenková - Čas činohry našich čias
 12. Ľudovít Labík - Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch
 13. Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - Kapitoly z dejín svetového filmu
 14. Zborník, kolektív autorov - Tanečný kongres 2014 TANEC.SK Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja
 15. KATARÍNA MIŠÍKOVÁ A MÁRIA FERENČUHOVÁ - NOVÝ SLOVENSKÝ FILM PRODUKČNÉ, ESTETICKÉ, DISTRIBUČNÉ A KRITICKÉ VÝCHODISKÁ
 16. Ladislav Dedík - Človek v zdigitalizovanom prostredí
 17. Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - Kapitoly z dejín svetového filmu
 18. Peter Pavlac, Božena Čahojová-Bernátová, Ján Uličiansky, Peter Palik - Veľké šťastie a iné Antológia divadelných hier