Predseda AS:
prof. Mgr. art. Peter Pavlac

Podpredsedovia AS:
Mgr. Vladimír Slaninka
Jakub Uríček

Za komoru zamestnancov:
Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
MgA. Peter Čisárik
prof. Boris Lenko, ArtD.
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.
doc. František Pergler, ArtD.
Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD.
prof. Roman Polák

Za komoru nefakultných zamestnancov VŠMU
Mgr. Eva Juklová

Za študentskú časť akademickej obce:
Mário Houdek
Daniel Horňák
Bc. Matúš Oparty
Veronika Gregušová
Miroslava Oravcová