Akademický senát

VYHLÁSENIE AS VŠMU ZO DŇA 9.11.2018

Akademický senát VŠMU na svojom riadnom zasadnutí dňa 9.11.2018 schválil text nasledovného vyjadrenia:

„Akademický senát VŠMU berie na vedomie list pani rektorky doc. M.Heinzovej adresovaný súčasnej primátorke mesta Humenné Phdr. Jane Vaľovej zo dňa 7. novembra 2018 a v plnej miere podporuje jej snahu ohradiť sa voči zavádzajúcim informáciám, ktoré boli zverejnené v článku prezentovanom na oficiálnom webovom sídle mesta Humenné.

AS VŠMU zároveň podporuje snahu pani rektorky o očistenie mena inštitúcie VŠMU žiadosťou o ospravedlnenie sa zo strany mesta Humenné VŠMU ako aj snahu o očistenie jej mena.
Akademický senát VŠMU sa stotožňuje s vyjadrením pedagógov Ateliéru dokumentárnej tvorby FTF VŠMU, uverejnenom v médiách v pondelok 5.11.2018. Akademický senát VŠMU vyjadruje podporu absolventovi VŠMU Eduardovi Cichovi.

VŠMU je akademická inštitúcia, ktorá o.i. vedie svojich študentov k slobodnej, otvorenej, spoločensky kritickej umeleckej tvorbe. AS VŠMU tak vyjadruje podporu nevyhnutnosti angažovanej a slobodnej tvorby, ako jednému z najpodstatnejších zmyslov existencie umelecko-akademickej inštitúcie, akou je VŠMU.
Akademický senát VŠMU sa dištancuje od zneužitia mena VŠMU i inštitútu rektora VŠMU na akékoľvek politické praktiky.“

Prof. Peter Pavlac
Predseda AS VŠMU