Vážené dámy, vážení páni, týmto si Vás dovoľujem pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2019 o 9.00, na Ventúrskej 3, v zasadačke rektorky.

HOSTIA:

doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka VŠMU
Ing. Jana Cibulčíková, kvestorka VŠMU
Mgr.art. Martin Čuvaj ArtD., prorektor pre vzdelávanie

PROGRAM:

1. Rokovanie a hlasovanie o návrhu rozpočtu VŠMU na rok 2019
2. Rokovanie a hlasovanie o návrhu úpravy štruktúry pracovných miest na rektoráte VŠMU
3. Prerokovanie a hlasovanie o úprave Organizačného poriadku AS VŠMU
4. Prerokovanie a hlasovanie o úprave Rokovacieho poriadku AS VŠMU
5. Prerokovanie (a schválenie) návrhu člena Správnej rady VŠMU za zamestnaneckú časť AS VŠMU
6. Prerokovanie (a schválenie) návrhu člena Správnej rady VŠMU za študentskú časť AS VŠMU
7. Rôzne
V Bratislave, 27. marec 2019
prof. Peter Pavlac, predseda AS VŠMU