Vedenie VŠMU a predseda Akademického senátu VŠMU v Bratislave reagujú na problém porušovania autorského práva v akademickom prostredí

 

Zodpovednosťou  akademickej obce je zachovávať morálne hodnoty a ochraňovať akademickú etiku pri vzdelávaní  špičkových odborníkov, od ktorých sa očakáva, že svoju budúcu profesiu budú vykonávať čestne a v súlade s dobrými mravmi.

VŠMU v Bratislave považuje umelecké a teoretické práce svojich študentov a pedagógov za najcennejšie hodnoty, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva.Väčšinu záverečných prác študentov VŠMU tvoria umelecké diela alebo umelecké výkony, ktoré sú vždy originálne a verejne prezentované.

VŠMU jednoznačne odmieta akékoľvek formy konania, ktoré vedú k porušovaniu akademickej etiky v oblasti autorských práv. Porušenie týchto princípov je neslušné a neprijateľné a tí, ktorí ich porušujú, devalvujú a spochybňujú vzdelávanie ako jednu zo základných ľudských hodnôt a sami sa vyčleňujú z pozitívneho smerovania našej spoločnosti.

V Bratislave  22.1.2019