VÝZVA NA ERASMUS+ ŠTUDIJNÝ POBYT – AR 2019/2020

VÝZVA NA ERASMUS + ŠTUDIJNÝ POBYT AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

11.január 2019

Prihlášku, životopis a motivačný list je potrebné do tohto dátumu doručiť inštitucionálnej koordinátorke (rektorát VŠMU, kancelária č.101, Ventúrska 3).

Po tomto termíne prihlášky neprijímame!

PODMIENKY A POSTUP PRIHLASOVANIA SA DOPROGRAMU ERASMUS+ NA VŠMU – ŠTÚDIUM

Výberový proces prebieha na VŠMU v 3 kolách:

1. INTERNÁ PRIHLÁŠKA (záverečný termín podania: 11. 1. 2019) podanie predbežnej prihlášky, ktorej súčasťou je
a) súhlas príslušnej fakulty a katedry s mobilitou študenta
b) motivačný list (v slovenčine + v cudzom jazyku /Aj, Nj, Fj adresovať na 1. školu, uvedenú v prihláške)
c) štruktúrovaný životopis (v slovenčine + v angličtine, prípadne v nemčine/francúzštine – podľa výberu školy)

Šablóna: www.europass.cedefop.europa.eu

JAZYKOVÝ TEST ( 21. január – 22. január 2019, Barco, FTF, od 9,00-12,00)

– z anglického jazyka
– z nemeckého alebo francúzskeho jazyka (len v prípade, ak sa študent hlási na školu v nemecky alebo francúzsky hovoriacej krajine)

2. FAKULTNÉ NOMINÁCIE

– záverečný výber prebieha na fakultách, ktoré si stanovujú kritériá – študijné výsledky, motivácia, aktivita v ErasmusStudent Network

3. VÝSLEDKY VÝBERU – KONCOM FEBRUÁRA 2019 , ZVEREJNENÉ NA WEB STRÁNKE ŠKOLY!


Erasmus – interná prihláška 2019/2020 (rtf.)