Volieb na zástupcu do Študentskej Rady Vysokých Škôl za akademickú obec VŠMU sa zúčastnilo 63 oprávnených voličov.

Volebnú komisiu tvorili: Bc. Jakub Uríček – predseda, Daniel Horňak a Veronika Gregušová

Volebná komisia vyhlasuje, že za člena zástupcu ŠRVŠ za akademickú obec VŠMU bol zvolený kandidát

Mário Houdek

Bc. Jakub Uríček
predseda volebnej komisie


VYHLÁSENIE VOLIEB
do Študentskej Rady Vysokých Škôl
za Akademickú obec VŠMU

Predseda volebnej komisie študentskej časti Akademického senátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválenom Akademickým senátom VŠMU 10. 2. 2014 vyhlasuje voľby na kandidáta/kandidátku na člena/členku ŠRVŠ z radov Akademickej obce VŠMU.
VOĽBY SA USKUTOČNIA 6. 11. 2018
vo foyeri Divadla LAB, DF VŠMU

Navrhovať kandidáta/-tku a využiť svoje volebné právo môže každý/-á výsokoškolský/-á študent/ka VŠMU.
Návrhové lístky (ktoré obsahujú meno a priezvisko kandidáta/-ky a fakultu) sa nachádzajú na dekanátoch DF, HTF a FTF VŠMU a na webovom sídle školy. Po ich vyplnení ich treba odovzdať na určerných dekanátoch VŠMU.

Voľby povedie volebná komisia v zložení:

Jakub Uríček (predseda volebnej komisie)
Daniel Horňák
Veronika Gregušová

Harmonogram volieb:
29. 10. do 14.30 koniec registrácie kandidátov
31. 10. zverejnenie zoznamu kandidátov na internetovej stránke VŠMU a na verejnej výveske
6. 11. v čase od 10.00 do 14.00 voľby vo foyeri Divadla LAB
8. 11. zverejnenie výsledku volieb na internetovej stránke a na verejnej výveske školy

V Bratislave, 9. októbra 2018
Bc. Jakub Uríček
Predseda volebnej komisie

 

NÁVRHOVY LÍSTOK