VÝZVA NA ERASMUS+ ŠTUDIJNÝ POBYT AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

11. január 2019

 

Prihlášku, životopis a motivačný list je potrebné do tohto dátumu doručiť inštitucionálnej koordinátorke
(rektorát VŠMU, kancelária č.101, Ventúrska 3).

Po tomto termíne prihlášky neprijímame!

PODMIENKY A POSTUP PRIHLASOVANIA SA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA VŠMU – ŠTÚDIUM

Výberový proces prebieha na VŠMU v 3 kolách:

1. INTERNÁ PRIHLÁŠKA (záverečný termín podania: 11. 1. 2019)
podanie predbežnej prihlášky, ktorej súčasťou je

a) súhlas príslušnej fakulty a katedry s mobilitou študenta
b) motivačný list (v slovenčine + v cudzom jazyku /Aj, Nj, Fj, adresovať na 1. školu, uvedenú v prihláške)
c) štruktúrovaný životopis (v slovenčine + v angličtine, prípadne v nemčine/francúzštine – podľa výberu školy)
Šablóna: www.europass.cedefop.europa.eu

JAZYKOVÝ TEST ( 21. január – 22. január 2019, Barco, FTF, od 9,00-12,00)
– z anglického jazyka
– z nemeckého alebo francúzskeho jazyka (len v prípade, ak sa študent hlási na školu v nemecky alebo francúzsky hovoriacej krajine)

2. FAKULTNÉ NOMINÁCIE
– záverečný výber prebieha na fakultách, ktoré si stanovujú kritériá – študijné výsledky, motivácia, aktivita v Erasmus Student Network

3. VÝSLEDKY VÝBERU – KONCOM FEBRUÁRA 2019, ZVEREJNENÉ NA WEB STRÁNKE ŠKOLY

 


VYZVA NA ERASMUS – STUDIJNY POBYT 2019

ERASMUS INTERNA PRIHLASKA 2019-20