Dotazníky pre študentov – akademický rok 2015/16
SUMÁR

Jednou z priorít Vedenia VŠMU je zlepšenie systému študentských dotazníkov týkajúcich sa kvality výučby a učiteľov, hodnotenie výsledkov a prijatie opatrení na zlepšenie. Primárnym krokom v tomto procese je zvýšenie účasti študentov na vyplňovaní dotazníkov, tak aby dotazníky mali dostatočnú výpovednú hodnotu.

Študentské dotazníky na všetkých troch fakultách boli v akademickom roku 2015/16 vyplňované elektronicky cez Akademický informačný systém (AIS2). Dôležité je uviesť, že odpovede sú anonymné a nie je možné zistiť ich autora. Systém neeviduje pri odpovediach konkrétneho respondenta, všetky odpovede na danú otázku anonymizuje a náhodne premieša. Jediný parameter, ktorý systém zaznamenáva, je informácia o tom, či študent vyplnil alebo nevyplnil dotazník (aby nebolo možné vyplniť dotazník jedným študentom viackrát).

Na DF sa ankety zúčastnilo 6,5% respondentov (17 študentov), na FTF 28,9% (83 študentov), na HTF 4,76% (19 študentov).

Vzorka respondentov na DF a HTF nemá síce dostatočnú výpovednú hodnotu, ale z dotazníkov je zrejmé, že študenti pozitívne hodnotia individuálny spôsob štúdia, sú spokojní s dodržiavaním kritérií pre absolvovanie predmetov, kladne hodnotili úpravu niektorých vyučovacích priestorov a študijného oddelenia (HTF), oceňujú možnosti uplatniť sa v praxi už počas VŠ štúdia. Priemerne hodnotia množstvo a kvalitu výberových predmetov, vybavenie niektorých učební a zariadení slúžiacich na výučbu, slabšie hodnotia kvalitu výučby cudzích jazykov.

Pomenované problémy z dotazníka DF a ich riešenia:

1. Študenti vcelku kladne ohodnotili individuálne zostavovanie študijného plánu, no chýbali im výberové predmety.
V akademickom roku 2016/2017 boli na DF VŠMU zrušené indexy, zápisy prebiehali elektronicky. Študenti dostali už v auguste platné rozvrhy a mohli si cez systém AIS zapisovať predmety tak, aby im nekolidovali v rozvrhu. Mohli si pozrieť rozvrhy aj iných katedier a zapísať si ich výberové predmety. Prehĺbená bola spolupráca s FTF pri informovaní o výberových predmetoch. Študenti DF prejavili veľký záujem o predmety FTF a zároveň viacerí študenti FTF prejavili záujem o výberové predmety DF. Študenti boli zároveň informovaní o postupe zápisu predmetov z iných vysokých škôl (viacerí to aj zrealizovali).

2. Výučba jazykov
V akademickom roku 2016/2017 boli študenti vyzvaní, aby si vyberali štúdium cudzích jazykov v nadväznosti na to, aký jazyk študovali na stredných školách. Obsahová náplň predmetov je upravená tak, aby sme podporili jazykové vzdelávanie v profesijných špecializáciách, teda v oblasti divadla, umenia, teatrologickej terminológie, čítanie divadelných textov v origináli.

3. Informovanie o festivaloch, súťažiach, prehliadkach.
Vedúci katedier sú na pravidelných kolégiách informovaní o blížiacich sa festivaloch. Následne sa vyberá inscenácia, ktorá bude fakultu reprezentovať a oslovení sú študenti. Na festivaly, kde sa neodprezentuje škola s predstavením, sa DF snaží aj tak posielať študentov, aby získali prehľad o aktuálnom stave divadla či divadelnom dianí (napr. Divadelná Nitra).

Pomenované problémy z dotazníka HTF a ich riešenia:

Vcelku kladne hodnotia študenti možnosti kreditového systému, úroveň povinných predmetov vo výučbe, možnosti individuálnej zostavy študijného plánu počas štúdia, dodržiavanie kritérií pre absolvovanie jednotlivých predmetov a uplatnenie sa v praxi už počas vysokoškolského štúdia.

Skôr dobre hodnotia študenti úroveň teoretických predmetov vo výučbe, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia v zahraničí a o súťažiach, organizáciu výučby na svojich katedrách a dostupnosť predpisov VŠMU, týkajúcich sa štúdia a prevádzky školy.

Priemerne hodnotia študenti množstvo a kvalitu predmetov ponúkaných ako výberové, podiel odborných praktických predmetov vo výučbe, podiel teoretických predmetov vo výučbe, naplnenie ich predstáv o štúdiu, akceptovanie ich názorov vyučujúcim a rozsah, množstvo a kvalitu študijnej literatúry.

Skôr zle až zle hodnotia študenti počet hodín a kvalitu vo výučbe cudzích jazykov, vybavenie učební a zariadení slúžiacich na výučbu vrátane dostupnosti pripojenia WI-FI signálu.

Opatrenia na základe výsledkov anonymného dotazníka HTF:

  • v spolupráci s Katedrou jazykov bol vytvorený dotazník pre študentov prvých ročníkov pre zaradenie do skupín vo výučbe cudzích jazykov tak, aby študenti pokračovali vo výučbe jazyka, ktorý študovali na strednej škole. Výučba jazykov bude zameraná na okruhy v oblasti hudobného a tanečného umenia, podporiť by mala komunikáciu, porozumenie odborného textu, atď.,
  • zlepšilo sa pokrytie wi-fi signálu v budove HTF,
  • rekonštruovali sa učebne, študijné oddelenia a iné spoločné priestory, ktoré využívajú študenti v budove HTF,
  • katedry nahlásili požiadavky na doplnenie didaktických pomôcok, ktoré sa priebežne zaobstarávajú,
  • aktualizovali sa študijné plány.

Pomenované problémy z dotazníka FTF a ich riešenia:

Na filmovej a televíznej fakulte vyplnilo dotazník 83 študentov (28,9%), čo predstavuje relevantnú vzorku respondentov s relatívne dostatočnou výpovednou hodnotou.

1. Malý výber povinne voliteľných a výberových predmetov

Počas tvorby študijných plánov bola rozšírená ponuka povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v miere, ktorá zodpovedá možnostiam FTF. Niektoré stabilné PVP boli sprístupnené aj pre iné ateliéry (napr. Tvorivo kritický seminár, Rodové štúdiá, Experimentálny film, Autorský dokumentárny film, Slovenská a svetová literatúra, Dejiny animovaného filmu a pod.). Mnohé predmety boli doteraz určené ako povinné výlučne študentom spravujúceho ateliéru. Po dobudovaní ŠP je možné si ich zvoliť ako PVP, prípadne VP aj študentmi iných ateliérov.

Keďže študenti dostali rozvrhy svojich ateliérov ešte v auguste, mali možnosť zvoliť si št. plán tak, aby nedochádzalo k rozvrhovým kolíziám. Tento postup sa osvedčil, oproti minulému roku si študenti po zápise nechodili tak často meniť študijný plán.

V niektorých prípadoch študenti mali chuť zvoliť si povinne voliteľné predmety, ktoré sa im prekrývali s ich povinným rozvrhom. Museli sa ich vzdať a zvoliť si menej vyhovujúcu alternatívu. Pri tvorbe rozvrhu na budúci ak. rok by sa najprv ustanovil rozvrh stabilných PVP. Vedúci ateliérov by ho dostali a mohli by zvážiť nastavenie rozvrhových akcií povinných predmetov tak, aby sa s PVP nekryli. Kolíziám nebude možné z viacerých príčin (personálne, priestorové a pod.) predísť na 100 percent, ale akýkoľvek pozitívny posun bude vítaný.
Študijné plány, aj rozvrhy na budúci ak. rok sa budú v tomto ak. roku realizovať do konca mája, bude teda viac času vychytať možné kolízie do zápisov v septembri 2017.

Špecifické PVP, najmä technického charakteru, sú ťažko realizovateľné, keďže ročníky majú nízke počty študentov a nie každý z nich má o konkrétny predmet záujem. Často sa tak stane, že predmet si nevyberie minimálny možný počet študentov a vôbec sa neotvorí. Možným riešením je otvárať tieto predmety každý druhý rok. Veríme, že sa tak nazbiera dosť záujemcov na otvorenie predmetu.
Prehĺbená bola spolupráca medzi FTF a DF. Fakulty si navzájom vymenili zoznamy výberových predmetov a tie následne vedenie FTF smerovalo študentom aj s podrobnými informáciami, ako postupovať v prípade záujmu o predmet inej fakulty. Študenti FTF prejavili solídny záujem o niektoré predmety DF, platí to aj opačne.

Študentom bola zároveň včas pred zápisom rozposlaná informácia o možnosti vybrať si predmety aj z iných vysokých škôl, napr. z Filozofickej fakulty UK (sociológia, psychológia, história a pod.). Bohužiaľ sa to nestretlo so záujmom. Do budúcna je potrebné odfiltrovať ich pravdepodobné obavy z „komplikovanosti“ administratívneho procesu a upriamiť ich na pozitívne stránky výberu predmetov, ktoré im FTF nedokáže zabezpečiť vo vlastných kapacitách.

2. Nedostatočné informácie o náplni predmetov

Chýbajúce informačné listy predmetov boli dopĺňané už počas leta z podkladov ku komplexnej akreditácii. Chýba ešte zhruba 20 IL, ktoré budú doplnené dodatočne. Študenti teda majú takmer všetky potrebné informácie o predmetoch.

3. Nízka úroveň výučby jazykov

Výsledky dotazníka, ktoré sa tohto problému dotýkajú, boli odovzdané vedúcej Katedry jazykov a veríme, že nastanú pozitívne zmeny. V tomto ak. roku sa pristúpilo k zmene – povinne majú cudzí jazyk iba študenti 1.bc ročníkov. V ostatných ročníkoch cudzí jazyk nefiguruje v študijných plánoch ako výberový, ani ako povinne voliteľný predmet.

4. Nedostatočný signál WIFI

V súčinnosti s IT oddelením sa pripravuje výrazné zlepšenie, v najbližšom čase predpokladáme vynikajúci WIFI signál na celej fakulte.

5. Kultúra spoločných priestorov

Boli zaznamenané časté sťažnosti na zrušenie bufetu na 1.poschodí. Po úsilí vedenia FTF sa cez prázdniny vybudoval na prízemí nový bufet, ktorý začal prevádzku začiatkom októbra 2016. Pred bufetom je sedenie s knižnicou, pribudnú pohodlné tulivaky. Veríme, že študenti budú priestor vnímať ako vkusný a moderný, s dostatočnou a kvalitnou ponukou jedál aj nápojov.
V priestoroch bývalého bufetu bola vytvorená moderná multifunkčná miestnosť, ktorá slúži pedagógom počas rôznych schôdzí, ale rovnako sa môže využívať aj ako učebňa, či priestor určený študentom na organizáciu rôznych školských akcií (napr. festivalu Áčko). V miestnosti sa dá realizovať telekonferencia na modernom zariadení. Priestor sa bude ešte upravovať po stránke zvukovej.

6. Neskoré informovanie o termínoch skúšok

Študenti vyjadrili záujem dozvedieť sa skôr o termínoch klauzúr, či obhajob. V časovej organizácii akademického roka (ktorá sa stanovuje už pred začiatkom ak. roka cez letné prázdniny) boli termíny klauzúrnych skúšok a obhajob už zaradené, rovnako aj medzné termíny odovzdania prác. Okrem iného to vytvára pre študentov záväzok dodržiavať termíny realizácie umeleckých výkonov, pričom sa zohľadnili následnosti v jednotlivých zložkách filmového štábu. Práce najprv prezentujú ateliéry réžie hraného, dokumentárneho a animovaného filmu a až následne ostatné ateliéry, aby sa nestávalo, že v čase obhajob napr. na zvuku, strihu, ešte nie je konkrétny film sfinalizovaný. Zároveň sa spustil nový produkčný systém FTF, ktorý presne určuje realizačné záväzky. V tomto ak. roku rátame s istými
odchýlkami, bežnými pri zabiehaní nových systémov. Sme pripravení postupne ich analyzovať a riešiť možné problémy.

7. Technické vybavenie

Vedenie FTF si uvedomuje dôležitosť neustáleho skvalitňovania technického vybavenia filmovej školy, ktorá je na nových technológiách doslova závislá. Do skvalitnenia techniky preto škola investovala štedré prostriedky aj napriek komplikovanej finančnej situácii. Realizovali sa dve veľmi výrazné investície: veľký balík financií sa vyčlenil na komplexnú inováciu strižní, na kvalitu ktorých sa študenti v dotazníku často sťažovali. Rektorát VŠMU zároveň štedro investoval do kúpy nového projektora 4K v kinosále. Tento projektor je najkvalitnejším dostupným zariadením na Slovensku. Do budúcna sa plánujú ďalšie investície.

Aktivity Rektorátu VŠMU zamerané na zlepšenie kvality štúdia a infraštruktúry VŠMU:
a) Zabezpečenie pokrytia signálom wi-fi
b) Úprava vstupu do budovy na Zochovej ul.
c) Revízia a snaha o účelnosť výučby jazykov
d) Flexibilnejšie IT služby
e) Finančná pomoc pri zakúpení projektora do Kina KLAP
f) Príprava novej web stránky

Bratislava, 14.10. 2016

Spracoval Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. – prorektor pre vzdelávanie VŠMU
na základe podkladov od prodekanov pre štúdium: doc. Jozef Meričko, ArtD. – prodekan HTF
Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – prodekanka FTF
doc. Barbora Krajč Zamišková – prodekanka DF