Výberové konanie – funkčné miesto docent (Katedra réžie a dramaturgie) – viac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Výberové konanie – funkcia vedúceho Katedry strunových a dychových nástrojov – viac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry réžie a dramaturgie Divadelnej fakulty VŠMUviac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúceho Katedry jazykov – viac info


Výberové konanie – odborný asistent (Katedra teórie hudby) – viac info
Výberové konanie – odborný asistent (Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby) –
viac info

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste  odborný asistent a vedecký pracovník

–  Katedra divadelných štúdií – viac info

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste  docent, odborný asistent

– Katedra divadelného manažmentu, Katedra réžie a dramaturgie, Katedra herectva, Katedra bábkarskej tvorby, Katedra scénografie  – viac info

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výberové konanie  – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste asistentov

– Katedra jazykov – viac info

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

logo-htf-inner

Výberové konanie – odborný asistent viac info

Výberové konanie – výskumný pracovník – viac info

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste docenta
– Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby, Katedra strunových a dychových nástrojov, Katedra tanečnej tvorby, Oddelenie klavírnej spolupráce – viac info 

Výberové konanie – vedúci katedier
– vedúci Katedry spevu, vedúci Katedry teórie hudby – viac info

Výberové konanie – vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste profesora
– Katedra strunových a dychových nástrojov – viac info

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste odborných asistentov
– Katedry skladby a dirigovania, Katedra spevu, Katedra strunových a dychových nástrojov, Katedra tanečnej tvorby, Oddelenie klavírnej spolupráce – viac info

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste asistentov
– Katedra tanečnej tvorby – viac info

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste profesorov
– Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby, Katedra skladby a dirigovania, Katedra teórie hudby – viac info
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Vysoká školVSMU_logo_farebne_DFa múzických umení v Bratislave, zastúpená dekanom Divadelnej fakulty

doc. Jurajom Letenayom v súlade s §75 a §77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa:

– 1 miesto profesora v odbore divadelné umenie pre študijný program divadelná réžia so zameraním na Režijnú tvorbu, Seminár dramatickej tvorby, Seminár dejín réžie, Seminár teórie réžie v 1. , 2. a 3. stupni štúdia

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v odbore divadelné umenie alebo príbuznom odbore, umelecko-pedagogický titul profesor, pedagogická prax v odbore minimálne 7 rokov, umelecká resp. publikačná činnosť.

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o vzdelaní vrátane dokladu o získaní umelecko–pedagogického, alebo vedecko–pedagogického titulu, koncepcia výuky predmetov, portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti za posledných 5 rokov.

Termín podania prihlášky: do 27. 2. 2017

Prihlášky s požadovanými dokladmi prijíma: Dekanát Divadelnej fakulty, Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Zochova 1, 813 01 Bratislava
Bratislava 6. 2. 2017
doc. Juraj Letenay
dekan DF VŠMU

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

logo-htf-innerVysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou  prof. Mgr. art. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s §75 a  §77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – profesora

 

 

Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
1 miesto profesora hry na akordeón, komornej hry a ďalších predmetov z oblasti akordeónovej interpretácie a didaktiky a metodiky hry na akordeóne v úväzku 1,0

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie v odbore Hudobné umenie
  • umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Hudobné umenie;
  • pedagogická prax min. 10 rokov na vysokej škole.

Ďalšie požiadavky:

  • práca s počítačom;
  • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka;
  • predloženie čestného vyhlásenia o tom, že uchádzač v čase nástupu do práce nebude pôsobiť v plnom úväzku na žiadnej inej vysokej škole (ani v obdobnom pracovnom pomere na vysokoškolských inštitúciách v zahraničí);
  • záruka garantovania kvality a rozvoja študijného programu v druhom alebo v treťom stupni  vysokoškolského štúdia.

Požadované doklady:
prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického, alebo vedecko-pedagogického titulu, portfólio, ktoré obsahuje:

  • prehľad o nepretržitej umeleckej, vedeckej, teoretickej, publikačnej činnosti od 01.01.2011, ktorou môže uchádzač kvalitne ovplyvňovať rozvoj študijného odboru
  • prehľad o kontinuálnej pedagogickej činnosti v študijnom odbore Hudobné umenie
  • významné medzinárodné výsledky a účasť na medzinárodných podujatiach

Termín podania prihlášky: do 18. novembra 2016
Termín výberového konania: 09. december 2016
Predpokladaný deň nástupu do práce: 01. január 2017

Priebeh výberového konania: rozprava o najvýznamnejších umeleckých a vedeckých prácach a o otázkach pedagogiky a umeleckej interpretácie v študijnom programe.

Podmienkou pre uzatvorenie pracovnej zmluvy je okrem úspešného absolvovania výberového konania aj záväzok vybraného uchádzača, že bude po celý čas trvania pracovnej zmluvy pôsobiť v úväzku 1,0 a táto podmienka bude podstatnou a nemennou náležitosťou pracovnej zmluvy, ktorá s ním bude uzatvorená.
Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobné podmienky: www.htf.vsmu.sk  a  na úradnej výveske HTF VŠMU

Prihlášky s požadovanými dokladmi prijíma:
Personálne oddelenie  VŠMU, Mgr. Mária Púčiková, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Bratislava 14. októbra 2016
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
dekanka HTF VŠMU