Odborová organizácia

doc. Dagmar Zsapková, ArtD.
predsedníčka odborovej organizácie pri VŠMU

Kolektivna zmluva VŠMU 2018