Literatúra pre hudbu a tanec

Edvard Grieg: Život a dielo /Life and music, 2016
Editor Markéta Štefková
Kolektívna monografia v slovensko-anglickej jazykovej mutácii prináša súbor originálnych prác renomovaných znalcov odkazu nórskeho skladateľa E. Griega, jednej z vedúcich skladateľských osobností obdobia romantizmu a najslávnejšieho nórskeho skladateľa všetkých čias.

Ľudmila Michalková: Kryštalizácia a kulminácia hudobného klasicistického štýlu, 2016

Učebnica je názorovo vyhraneným príspevkom do oblasti dejín hudby. Reaguje na najnovšie rezultáty hudobno-historického výskumu, podáva ich odborne erudovaným, zároveň však čítavým štýlom, ktorý ocenia najmä študenti slovenského vysokého umeleckého školstva. Čerpanie z dobových aj súčasných prameňov objektivizuje formulované myšlienky a čitatelovi poskytuje vyvážený pohľad na dejiny hudobného klasicizmu.

Josef Alexandrovič Lhévinne: Základné princípy klavírnej hry, 2016
Lhévinnove prednášky nie sú teoretickou analýzou metodických postupov, zameriavajú sa výhradne na interpretačnú a pedagogickú prax. V jeho stručných vyjadreniach nájdeme odpovede na mnohé otázky z oblesti rytmu, sluchu, dynamiky, klavírneho tónu, artikulácie, pamäti, fyziológie hry, ako aj rady pre každodennú prácu klavíristu.Nejestvuje jediný a univerzálny spôsob technickej práce, ktorý by bolo možné umelcovi nanútiť.

Stanislav Zamborský: Hudba klavíra, 2. rozšírené vydanie, 2015
Publikácia je rozšíreným vydaním predchádzajúcej práce Hudba klavíra. Je doplnená o kapitoly Dejiny klavírnej pedagogiky a Slovenská klavírna škola, ktorú realizoval doc. František Pergler, ako aj o niektoré citácie novších prameňov a vlastné doplnenia. Autor sa sústreďuje predovšetkým na najvýznamnejších skladateľov, ktorí sa venovali klavírnej tvorbe, na niektorých hlbšie, iných okrajovejšie. Možno sa stane, že pozorný čitateľ zaeviduje osobitný vzťah autora k niektorému z prezentovaných tvorcov, prípadne k dielu.

Irina Čierniková: Psychológia tanečného umelca, 2015
2, doplnené a rozšírené vydanie
Kniha si kladie za cieľ ukázať dôležitosť psychológie v profesionálnom živote tanečného umelca a poukázať akou mierou môže aplikácia vedomostí z oblasti psychológie ovplyvniť úroveň interpretačného výkonu. Práca je koncipovaná širokospektrálne, dáva priestor nielen osobnosti tanečného umelca, ale upozorňuje aj na psychologické a didaktické aspekty práce pedagóga a baletného majstra v profesionálnom baletnom súbore. Danú problematiku dokresľujú kapitoly, v ktorých sa autorka venuje psychickému stavu tanečného umelca v deň predstavenia, ako aj sociálnym vzťahom v profesionálnom baletnom súbore. Súčasné, rozšírené druhé vydanie tejto publikácie, kompletizuje danú problematiku o pohľad na interakciu psychológie a tanečného umenia.

Hermann Keller: Klavírne koncerty J.S. Bacha, 2015
preklad Miloslav Starosta
H. Keller patril k popredným nemeckým organistom, pedagógom a muzikológom. Považuje sa za jednu z najvýznamnejších osobností v procese renesancie diela J. S. Bacha začiatkom 20. storočia. Zaslúžil sa predovšetkým o publikovanie jeho organových i klavírnych diel. Predkladaná publikácia patrí k fundamentálnym prácam svojho druhu. Kellerovo súhrnné spracovanie Bachovho klavírneho diela je vlastne doplnením jeho knihy o Bachových organových dielach. Obe práce sledujú rovnaký cieľ: byť radcom a sprievodcom hudobníka v týchto dielach, informovať ho o hudobnej kultúre danej doby a jej vplyvoch na Bacha, o čase vzniku a poradí diel, o otázkach ich interpretácie, no predovšetkým všimnúť si a preskúmať každé jednotlivé dielo ako niečo jedinečné, čo nemožno bezo zvyšku abstrahovať od celku, takže používateľ tejto knihy ju môže čítať a študovať ako súvislý opis a v jednotlivých prípadoch aj získať radu a poučenie týkajúce sa konkrétneho diela. Ako prvá monografia v danej oblasti je určená hudobníkom, študentom i vzdelaným hudobným amatérom, ale rovnako aj širokej odbornej verejnosti.

Marta Poláková : Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu (2. časť), 2015
Kniha predstavuje súhrn aktuálnych informácií, s ktorými sa v súčasnej dobe pristupuje k pohybu v performatívnom umení. Autorka v nej nadväzuje na 1. diel a pokračuje v podrobnej analýze vysokoodbornej problematiky. Dielo má vyčerpávajúci teoretický základ, praktický význam a predstavuje generalizáciu dlhoročných pedagogických skúseností a vykonaného výskumu autorky.Kvalita edukácie budúcich profesionálnych tanečných umelcov a pedagógov tanca si dnes vyžaduje neustále upevňovanie a rozširovanie medziodborových vzťahov, potrebu neustálej výmeny informácií a prepojenia jednotlivých špeciálnych poznatkov. Recenzentka Miroslava  Stašková k dielu uviedla: V druhém dílu publikace Marta Poláková rozpracovává všeobecnější poznatky z prvního dílu na jednotlivých částech lidského těla. Zabývá se jejich anatomickou strukturou, fyziologií, možnostmi pohybu s následnou specifikací pro taneční praxi. Vskutku velké množství praktických příkladů a návodů, jak je možné s daným tématem pracovat, ocení jednak pedagogové a také celá řada umělců, jejichž snahou je promlouvat k divákovi skrze vlastní tělo a jeho pohyb.

Cyril Dianovský: Vzťah techniky a interpretácie, 2014
Každý klavirista, ktorý chce dosiahnuť vysokú úroveň svojho-inštrumentálneho prejavu, musí sa úzkostlivo pozorovať, aby čo najhlbšie prenikol do „mechanizmu“ svojej tvorby, mohol sa s ním zžiť a dospieť tak k čo najlepším umeleckým výsledkom. Musí sa vnoriť do svojho vnútra, v ktorom tento mechanizmus prebýva, naučiť sa ovládať ho a odhaľovať tajomstvá interpretačnej činnosti. Spolu s nárastom interpretačných nárokov narastá aj profesionalita klaviristu, ktorá si vyžaduje stále intenzívnejšiu introspekciu, píše vo svojom diele klavírista a pedagóg Cyril Dianovský.

Miloslav Starosta: Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry, 2014
Interpretačné umenie veľkých pianistov trvale vplývalo na oblasť klavírnej pedagogiky, vplyvy však boli vzájomné. Mnohí významní skladatelia boli spravidla aj vynikajúci klavíristi a dnešná klavírna literatúra vďačí za svoje bohatstvo aj tomuto javu. K úlohám klavírnej pedagogiky patrí výchova hudobných interpretov, profesionálov i hudobných amatérov

DVD Timakinova klavírna škola, 2014
Prednášky na DVD k druhému vydaniu knihy Výchova pianistu

Ľubica Orovnická: Prevencia úrazovosti profesionálnych tanečníkov, 2014
Tanečné umenie si za svoju estetickú hodnotu žiada krutú daň v podobe opotrebovania pohybového aparátu tanečníkov. Časté úrazy kĺbov, svalov a šliach poukazujú na to, že fyzická záťaž, ktorej sú tanečníci vystavovaní, nielenže krátkodobo oslabuje ich organizmus, ale zanecháva trvalé následky na funkčných jednotkách pohybového systému sprevádzané chronickou bolesťou. Autorka sa zameriava na problematiku prevencie úrazovosti u profesionálnych tanečníkov, ktorá sa v nie tak dávnej dobe stala centrom pozornosti mnohých pedagógov, vedeckých pracovníkov a fyzioterapeutov. Jej cieľom je poukázať na vhodnú prípravu organizmu pred fyzickou záťažou, dodržiavanie psychickej hygieny, dobré postupy pri výučbe a dosahovaní výsledkov flexibility v extrémnych polohách, ktoré často hraničia s možnosťami ľudského organizmu.

Robert Šebesta: Renesančné hudobné nástroje I., Dychové nástroje, 2014
Publikácia spracovaná na základe dobových prameňov je systematickým predstavením všetkých typov renesenčných dychových nástrojov. Každý nástroj je tu predstavený z hľadiska genetického, terminologického vrátane etymológie názvu, morfologického, z hľadiska jeho zvukových kvalít, fukcie i špecifík v technike hry. Poskytuje plastický obraz o mnohých, dnes už zabudnutých hudobných nástrojoch.

Marta Poláková: Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu (1. časť), 2013
Rozsiahly rukopis je zdrojom užitočných odborných informácií a je obohatený o kvalitný obrázkový materiál, ktorý vhodne doplňuje texty a pomáha čitateľovi pri pochopení jednotlivých mentálnych predstáv.
V rámci skvalitňovania tanečného vzdelávania je potrebné neustále hľadať nové metódy, ktoré interpretom pomôžu získať nielen vyššiu úroveň ich techniky, ale aj harmonizovať ich psycho-fyzický stav, zefektívniť využívanie ich pohybového potenciálu a prevzorcovať ich nevhodné a škodlivé pohybové návyky. Autorka v rámci svojej analýzy ponúka čitateľovi aj praktické cvičenia. To umocňuje využitie diela aj v samotnej v praxi.

Miroslava Kovářová: Technika José Limóna (Uvedomovanie ako nástroj zlepšenia kvality tanečného pohybu), 2013
Dielo prezentuje medziodborovú tému, ktorú autorka spracovala na základe cenných poznatkov z vedných odborov – anatómia, fyziológia, kineziológia, psychológia, vedomostí z oblasti techniky José Limóna, ako aj vlastných dlhoročných pedagogických skúseností získaných u nás a na zahraničných študijných pobytoch. Rukopis ponúka aj metódy na eliminovanie príčin fyzických, mentálnych a sociálnych ťažkostí, ktoré stoja v ceste rozvoja jedinca (zabezpečenie získania väčšej mobility a flexibility tela, lepšej kontroly pohybu, a tým aj efektívnejšej organizácie tela). Rok vydania 2013

Stanislav Marišler: Dva metodické prístupy k výučbe improvizácie v ľudovom tanci, 2013
DVD s ukážkami
Autor sa podujal popísať dva prístupy k nácviku konkrétneho tanca v dvoch rôznych prostrediach. V ôsmich kapitolách zoznamuje čitateľa s charakteristikou skúmanej oblasti, robí exkurz do oblasti psychológie, dôraz kladie na improvizáciu, zoznamuje nás s východiskovým materiálom a popisuje rozdielne metodiky nácviku v rôznych prostrediach. Kniha ponúka riešenia pre tanečných pedagógov, ako záujemcov o ľudový tanec zoznamovať so základným tanečným repertoárom, dostať z nich kvalitný interpretačný prejav a pritom minimálne deformovať pôvodný charakter tanca. Aj pre scénické podoby tanca ide o prínosné riešenia, pretože získaním množstva poznatkov o tanci, získavajú interpreti zároveň istotu v javiskovom prejave, čo sa, celkom prirodzene, odráža aj v kvalite interpretácie a divák i interpret majú pocit spontánnosti a radosti z tancovania.

Stanislav Zamborský: Klavírne koncerty W. A. Mozarta, 2013
Do rúk slovenského čitateľa prichádza nesmierne zaujímavé literárne dielo, na slovenské pomery s neobyčajnou veľkorysou ambíciou, zmapovať a priblížiť komplet klavírnych koncertov jedného z najväčších géniov európskej hudby Wolfganga Amadea Mozarta. V knihe sa odrážajú všetky praktické a teoretické skúsenosti majstra, ktorý sa snaží jasným a zrozumiteľným štýlom, akousi ľudskou rečou prihovárať k širšej verejnosti a detailne prerozprávať vnútorný život, príbeh a štruktúru skladieb. Danú publikáciu vrelo odporúčam všetkým milovníkom Mozartovej hudby, ako aj odbornej a širšej laickej verejnosti bažiacej po konkrétnostiach a tajomstvách klavírnej tvorby veľkého génia a tvorivého ducha.

Eva Ferková: Tektonika a dynamizmus v hudbe /druhé rozšírené vydanie/, 2013
Publikácia výstižne ilustruje a odráža aktuálne diskusie o potrebe, zmysle a funkcii hudobnej analýzy v procese vzdelávania a výchovy interpretov, skladateľov a teoretikov. Autorka v úvode poukazuje na význam pochopenia časových, tektonických a dynamických priebehov v procese študovania hudobného diela a následne prechádza k analýzam vybraných skladieb od klasicizmu po súčasnosť, ktorých funkciou je demonštrovať platnosť jej východiskových hypotéz o nevyhnutnosti preniknutia do štrukturálnych zákonitostí hudobného diela ako zásadného predpokladu pre jeho adekvátnu zvukovú realizáciu. Súbor štúdií predstavuje významný odborný príspevok v oblasti analyticko-interpretačnej reflexie hudby.

Hermann Keller – Domenico Scarlatti, VŠMU 2012
Možno o  Domenicovi Scarlattim hovoriť ako o neznámom majstrovi? Veď každý hudobník i obdivovateľ hudby pozná jeho meno z dejín hudby (prinajmenšom v súvislosti s jeho otcom Alessandrom Scarlattim) a vie, že napísal početné jednočasťové sonáty vo virtuóznom štýle. No zväčša sa s tým musí aj uspokojiť pretože veľké, ani malé dejiny hudby nedokážu o ňom povedať viac. Napríklad, že spoločne s inými skladateľmi svojej doby, ako boli Pasquini, Alberti, Galuppi a iní, bol priekopníkom klasickej sonáty (v čom bol veľmi výnimočný)…“. Hermann Keller

Jevgenij M. Timakin: Návyky koordinácie vo vývoji pianistu, VŠMU 2012
Predkladaná príručka je metodickou príručkou určenou pedagógom a študentom odboru hra na klavíri a zameriava sa na počiatočné a stredné obdobie štúdia. Cieľom autora bolo zdôrazniť význam koordinácie pri riešení hudobno – pianistických úloh a ukázať praktické cesty k nadobúdaniu a rozvíjaniu návykov koordinácie.

Jevgenij M. Timakin: Výchova pianistu, VŠMU 2012
Táto malá knižka je neoceniteľná. Každý, kto má vzťah k hre na klavíri, či už profesionál alebo začínajúci hudobník, nájde v nej mnoho užitočného a zaujímavého. Opiera sa o unikátne dlhoročné skúsenosti vyučovania, je napísaná ľahkým a jasným jazykom, obsahuje prakticky všetky stránky klavírnej interpretácie… Celá jeho pedagogika bola zameraná na to, aby vychoval zo žiaka čo najskôr samostatného hudobníka, ktorému on ako učiteľ už nie je potrebný.

Markéta Štefková: Teória hudobnej interpretácie, VŠMU 2011
„Už keď som mal príležitosť hodnotiť predchádzajúcu knihu Markéty Štefkovej Na ceste k zmyslu (Štúdie k hudobnej analýze), Bratislava 2007, ocenil som veľa pozitívnych čŕt v uvažovaní tejto autorky – dobrú rozhľadenosť v relevantnej téme, metodologicky i teoreticky kvalitnú prezentáciu zvolenej témy… Najnovší text potvrdzuje rast autorky, uvedené pozitíva sú tu rozvedené, podčiarknuté jasným zámerom: predstaviť hudobnú interpretáciu ako korunu teoreticko – estetického zmocňovania sa hudobného diela verbálnymi prostriedkami a zároveň ako dôležitú oporu pre korektné hudobno – interpretačné oživenie skladateľmi zapísaných diel…“ Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD

Carl A. Martienssen: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry, Orman pre HTF VŠMU 2011
„Ariadninou niťou v labyrinte metód pre každého hľadajúceho i výskumníka bude pojem komplexu schopností zázračného dieťaťa, ktorý je opísaný v prvej časti. Jeho ďalším rozvinutím sa dostaneme k pojmu, ktorý je základom tejto knihy: k pojmu zvuková tvorivá vôľa. Zvuková tvorivá vôľa je základná duševná sila, z ktorej sa rodí mnohorakosť prejavov umeleckej klavírnej hry. Iba po jej odkrytí bolo možné zjednotiť protichodné metódy do obsiahlej syntézy. Naša kniha prináša klavírnej pedagogike i praxi klavírnej hry práve túto syntézu… Svoju knihu predkladám s prianím, aby prispela k zjednoteniu názorov na umenie klavírnej hry.“ C.A. Martienssen, autor knihy

Jana Pastorková: K princípom interpretácie vokálnej hudby vo Francúzsku v 17. a 18. storočí, HTF VŠMU 2010
Táto publikácia vznikla prekladom, sumarizáciou a spracovaním vybraných originálnych prameňov a dostupných odborných materiálov so zámerom zhrnúť a vysvetliť najvýznamnejšie princípy interpretácie francúzskej barokovej hudby na základe súčasných poznatkov. Práca je zároveň obohatená o vlasné skúsenosti z odborného štúdia, so špecialistami v oblasti starej hudby a interpretačnej praxe. Čitateľovi sa tak dostáva do rúk text v slovenčine, ktorý mu môže pomôcť lepšie sa zorientovať. Čitateľovi sa tak dostáva do rúk text v slovenčine, ktorý mu môže pomôcť lepšie sa zorientovať v danej problematike a ponúka priestor pre ďalšie štúdium a prípadné podrobnejšie spracovanie

Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu, Divis Slovakia, VŠMU 2007
„Súbor štúdií Na ceste k zmyslu Markéty Štefkovej podáva stručným a esencionálnym spôsobom bohaté penzum názorov a myšlienok k niekoľkým zásadným problémom hudobnej analýzy. Od všeobecného zadefinovania jej cieľov a funkcií prechádza k špecifickej problematike rétorických figúr, v ktorej vidí a prezentuje jeden z ťažiskových bodov svojho vlastného analytického prístupu k hudobnému dielu…“. prof. Juraj Hatrík

Vypredané

1. Marian A. Mayer: Dejiny organa na Slovensku, 2009
2. G.M. Kogan: Práca pianistu, Bratislava 2009
3. Oľga Letenajová: Tanečná technika Marty Grahamovej jej formovanie a didaktika, 2010
4. Jevgenij Iršai: Čakanie na Bacha 2011
5. Emil T. Bartko: Podoby slovenského tanečného umenia 1920-2010, DÚ a VŠMU 2012
6. Anna Sedláčková: Vývin pohybu v systéme Body – Mind Centering (Základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania), pripravuje sa 2. doplnené vydanie