Centrum umenia a vedy

Vedúci

prof. Daniel Buranovský, ArtD.


prorektor pre rozvoj, výskum a umeleckú
činnosť
kl.414 / tel. 02/59301414
buranovsky@vsmu.sk

Poslanie pracoviska

• iniciovanie, koordinácia a realizácia umelecko-výskumných projektov na pôde VŠMU

• účasť pri organizovaní vedeckých konferencií a umeleckých podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni

• edičná činnosť

• koordinácia a evidencia grantovej činnosti

• archivovanie publikačných, umeleckých a výskumných výstupov školy
Sekcia edičnej činnosti – Mgr. Valéria Koszoruová
Mail: koszoruova@vsmu.sk
Tel. 02/5930 1443, klapka 443


Dokumenty
Dokumenty
Dokumenty
Dokumenty