Predpisy a dokumenty

Štatút VŠMU
súbor na stiahnutie – doc.

Dodatok č. 1 k Štatútu VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf

Študijný poriadok Vysokej školy múzických umení v Bratislave 2016 – s účinnosťou od 1.9.2016
súbor na stiahnutie – pdf.

Zásady výberového konani na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Pracovný poriadok
súbor na stiahnutie – pdf.

Príloha č. 1 k Pracovnému poriadku – pdf

Príloha č. 2 k Pracovnému poriadku – pdf

Príloha č. 3 k Pracovnému poriadku – pdf

Organizačný poriadok VŠMU 2016
súbor na stiahnutie – doc.

Rokovací poriadok VUR VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Štipendijný poriadok VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Disciplinárny poriadok pre študentov VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie
súbor na stiahnutie – pdf. 

Dlhodobý zámer vzdelávacej, umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti VŠMU 2015 – 2018
súbor na stiahnutie – pdf.

Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
súbor na stiahnutie – pdf..

Vnútorný predpis VŠMU o slobodnom prístupe k informáciám
súbor na stiahnutie – pdf.


Smernica VŠMU o uznávaní dokladov o vzdelaní
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2017 / 2018
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2016 / 2017
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch pre akademický rok 2016/2017
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2015 / 2016
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2015 / 2016.
súbor na stiahnutie – word

Smernica VŠMU o administrácii štúdia v Akademickom informačnom systéme
súbor na stiahnutie – doc.

Smernica pre činnosť vyraďovacej komisie
súbor na stiahnutie – doc.

Vyhláška MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom VŠ
súbor na stiahnutie – pdf.

Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov
súbor na stiahnutie – pdf.

prílohy ku Bezpečnostnej smernici
súbor na stiahnutie – doc.

Smernica pre zabezpečenie ochrany majetku vo vlastníctve Vysokej školy múzických umení v Bratislave
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o základných identifikačných údajoch zmluvných strán uvádzaných v zmluvách a dohodách, o registri zmlúv a o zverejňovaní zmlúv
súbor na stiahnutie – doc.

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
súbor na stiahnutie – doc.

Podmienky využívania a cenník prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF
súbor na stiahnutie– pdf.

Dodatok č. 1 k Podmienkam využívania a cenníku prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF
súbor na stiahnutie – pdf.