Predpisy a dokumenty

Štatút VŠMU
súbor na stiahnutie – doc.

Dodatok č. 1 k Štatútu VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č. 2 k Štatútu VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Študijný poriadok Vysokej školy múzických umení v Bratislave 2016 – s účinnosťou od 1.9.2016
súbor na stiahnutie – pdf.

Zásady výberového konani na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č. 1 k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Pracovný poriadok
súbor na stiahnutie – pdf.

Príloha č. 1 k Pracovnému poriadku – pdf

Príloha č. 2 k Pracovnému poriadku – pdf

Príloha č. 3 k Pracovnému poriadku – pdf

Organizačný poriadok VŠMU 2016
súbor na stiahnutie – doc.

Zásady volieb do AS VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Rokovací poriadok AS VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Organizačný poriadok AS VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Rokovací poriadok VUR VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Štipendijný poriadok VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Disciplinárny poriadok pre študentov VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie
súbor na stiahnutie – pdf. 

Štatút Správnej rady VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Štatút Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Organizačný poriadok Katedry jazykov
súbor na stiahnutie – pdf.

Organizačný poriadok Centra umenia a vedy VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Dlhodobý zámer vzdelávacej, umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti VŠMU 2015 – 2018
súbor na stiahnutie – pdf.

Vnútorný predpis VŠMU o slobodnom prístupe k informáciám
súbor na stiahnutie – pdf.

Vyhláška MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom VŠ
súbor na stiahnutie – pdf.


Interné smernice 

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2018 / 2019
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2017 / 2018
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2017/2018
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2016 / 2017
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch pre akademický rok 2016/2017
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica VŠMU o uznávaní dokladov o vzdelaní
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica VŠMU o administrácii štúdia v Akademickom informačnom systéme
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica pre činnosť vyraďovacej komisie
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o škodovej komisii VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica pre činnosť likvidačnej komisie
súbor na stiahnutie – pdf.

Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov
súbor na stiahnutie – pdf.

Prílohy ku Bezpečnostnej smernici
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica pre zabezpečenie ochrany majetku vo vlastníctve Vysokej školy múzických umení v Bratislave
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o základných identifikačných údajoch zmluvných strán uvádzaných v zmluvách a dohodách, o registri zmlúv a o zverejňovaní zmlúv
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č.1 k Smernici základných identifikačných údajoch zmluvných strán uvádzaných v zmluvách a dohodách, o registri zmlúv a o zverejňovaní zmlúv
súbor na stiahnutie – pdf.

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
súbor na stiahnutie – pdf.

Vnútorný predpis o vybavovaní sťažností
súbor na stiahnutie – pdf.

Zásady udeľovania čestného titulu ,,profesor emeritus“ na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
súbor na stiahnutie – pdf.

Podmienky využívania a cenník prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF
súbor na stiahnutie– pdf.

Dodatok č. 1 k Podmienkam využívania a cenníku prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF
súbor na stiahnutie – pdf.

Dodatok č. 2 k Podmienkam využívania a cenníku prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF
súbor na stiahnutie – pdf.

Pokyny pre majiteľov preukazu študenta ISIC a preukazu ITIC
súbor na stiahnutie- pdf.

Všeobecné záväzné pravidlá používania dátových sietí VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf.

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami
súbor na stiahnutie – pdf.