KnižnicaZochova 1, 813 01 Bratislava
prízemie vľavo
kniznica(et)vsmu.sk

on-line katalog
Poslanie knižnice
Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko VŠMU v Bratislave je účelovým odborným pracoviskom VŠMU.Plní funkciu ústrednej špecializovanej akademickej knižnice a študijnoinformačného strediska. Zabezpečuje centralizovane komplexné knižnično-informačné služby pre pedagogický proces, vedeckovýskumnú a odbornú činnosť Hudobnej a tanečnej fakulty, Divadelnej fakulty, Filmovej a televíznej fakulty, odborných pracovísk VŠMU, vybraných spolupracujúcich inštitúcií a jednotlivcov.Buduje, sprístupňuje a ochraňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov VŠMU – hudba, tanec, divadlo, film, televízia – a prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu všeobecného demokratického prístupu používateľov k dokumentom a informáciám.


Knižničné fondy
Typovú štruktúru knižničného fondu tvoria knihy, hudobniny, audiovizuálne dokumenty a periodiká. Budovaný archívny fond tvoria bakalárske, diplomové a habilitačné práce obhájené na VŠMU. Knižničný fond je rozdelený do 21 samostatných systematických celkov. Sekundárne informácie o jeho sprístupnení poskytuje Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko VŠMU prostredníctvom systému katalógov, kartoték a automatizovane spracovaných databáz v prostredí DaWinci. Stav knižničného fondu (v knižničných jednotkách) k 1. januáru 2014 je:

knihy a zviazané periodiká – 50 750
bakalárske, diplomové a habilitačné práce – 6 841
hudobniny – 30 567
audovizuálne a elektronické dokumenty – 11 144
diapozitívy – 1 127

k 1. januáru 2015:
knihy a zviazané periodiká – 52 096
bakalárske, diplomové a habilitačné príce - 7 020
hudobniny - 26 385
audiovizuálne a elektronické dokumenty - 11 296
diapozitívny - 1 127


Požičovňa
Je zameraná na komplexné zabezpečenie základných knižnično-informačných služieb absenčnými a prezenčnými výpožičkami, odbornými konzultáciami, poradenskou činnosťou a medziknižničnou výpožičnou službou mimo Bratislavy. Sekundárne informácie poskytuje prostredníctvom:
– menného katalógu
– vecného katalógu
– online katalógu


Online katalóg je vystavený na jednom počítači v požičovni. Obsahuje: – databázu hudobnín – databázu kníh – databázu bakalárskych, diplomových a habilitačných prác
Online katalóg je prístupný používateľom na vyhľadanie dokumentov podľa viacerých hľadísk (autor, názov dokumentu, predmetové heslá atď.). Databáza hudobnín je kompletne spracovaná. Databáza kníh obsahuje dokumenty od roku 1994. Databáza bakalárských, diplomových a habilitačných prác je spracovaná kompletne. Jednotlivé databázy sa priebežne dopĺňajú.


Študovňa periodík
Ponúka prezenčne denníky, odborné periodiká z profilových odborov VŠMU a prierezových vedných disciplín domácej i zahraničnej proveniencie. Študovňa periodík prezenčne sprístupňuje bakalárske, diplomové a habilitačné práce obhájené na VŠMU.
 

Informatická študovňa
Poskytuje klasické a automatizované bibliograficko-informačné služby. K štandardným službám patrí vybavenie základnou príručkovou literatúrou encyklopedického a slovníkového charakteru, ktorá sa sprístupňuje na prezenčné štúdium v informatickej študovni. Prostredníctvom pracovníčky študovne je možné vyhľadávať v databáze článkov niektorých titulov časopisov. Komplexný a viacaspektový prístup k informáciám sa zabezpečuje prostredníctvom siete internetu.

Prístup k internetu sa riadi nasledujúcimi pravidlami:
1. Pracovať v internete v informatickej študovni môžu pedagógovia a študenti VŠMU, ktorí vlastnia preukaz knižnice a budú využívať internet len na študijné účely.
2. Používateľ informatickej študovne môže pracovať pri počítači až po preštudovaní Všeobecne záväzných pravidiel pre všetkých používateľov počítačovej siete VŠMU a po podpísaní čestného vyhlásenia v zmysle čl. 9 bodu 2 a 3 uvedených pravidiel.

3. Pri počítači môže pracovať len jeden používateľ.

4. Pracovné intervaly sú stanovené na 30 minút. Interval môže byť predĺžený vtedy,
keď na pracovnú stanicu nečaká ďalší záujemca.


Mediatéka Zhromažďuje a sprístupňuje audiovizuálne dokumenty (nahrávky na LP platniach, magnetofónových kazetách, videokazetách a CD a DVD nosičoch). Na počúvanie sú k dispozícii štyri kvalitné audiozostavy a dva počítače s pripojením na internet a s možnosťou prehrávania DVD z fondu mediatéky. Fond mediatéky tvoria nahrávky z oblasti vážnej klasickej hudby, opernej tvorby, javiskovej, vokálno-inštrumentálnej tvorby, výberovo divadelné hry, prednes poézie a prózy i folklóru. Je určený na prezenčné štúdium. Absenčné výpožičky sa poskytujú pedagógom na vyučovanie, príp. študentom (s vedomím pedagóga), ak potrebujú nahrávku na vyučovaciu hodinu, seminár a pod. Na vyhľadávanie slúžia tri základné katalógy v lístkovej forme:
– menný – predmetový – katalóg interpretov


Výpožičný čas
zmenu otváracích hodín knižnice počas obednej prestávky (8.30 – 12.00/12.30 – 16.00/18.00) od 18. 5. 2015. Počas obednej prestávky bude knižnica sprístupnená už od 12.30 hod. Zmena platí pre požičovňu, mediatéku, časopiseckú študovňu, informatickú študovňu a prevádzku internetu. Ostatný čas ostáva, ako je uvedený na web-stránke.

Požičovňa
Pondelok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Utorok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Streda: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 18.00
Štvrok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Piatok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Mediatéka a časopisecká študovňa
Pondelok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Utorok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Streda: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 18.00
Štvrok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Piatok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 14.00
Informatická študovňa
Pondelok: 8.30 - 12.00 / 12.30 16.00
Utorok: 8.30–12.00 / 12.30 –16.00
Streda: 8.30–12.00 / 12.30 –18.00
Štvrtok: 8.30–12.00 / 12.30 –16.00
Piatok: 8.30–12.00 / 12.30 –14.00
Prevádzka internetu
Pondelok: 8.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
Utorok: 8.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
Streda: 8.30 – 11.30 / 12.30 – 17.30
Štvrtok: 8.30 – 11.30 / 12.30 – 15.30
Piatok: 8.30 – 11.30 / 12.30 – 14.00


Edičné oddelenie

Predaj skrípt: Pondelok až piatok 13.00 – 15.00