ftf_logo

2018

OZNAM O HABILITAČNOM KONANÍ – Mgr.Art. BARBARA HARUMOVÁ HESSOVÁ, ArtD. – 15.5.2018
OZNAM O HABILITAČNOM KONANÍ – Mgr.Art. IVAN OSTROCHOVSKY, ArtD. – 15.5.2018
OZNAM O HABILITAČNOM KONANÍ – Mgr.Art. JAROSLAV VOJTEK, ArtD. – 15.5.2018
OZNAM O HABILITAČNOM KONANÍ – Mgr. MARTIN PALÚCH, PhD. – 15.5.2018


2017

Habilitačné konanie Mgr. art. Petra Kerekesa, ArtD.
Oznam o habilitačnom konaní (PDF)
Oponentský posudok prof.I.Mayerovej ArtD
Oponentsky posudok prof.PhDr.J.Bernarda CSc
Oponentský posudok prof.R.Urca ArtD
Vyjadrenie habilitačnej komisie
Protokol z tajného hlasovania VUR FTF VŠMU 18. 5. 2017
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF VŠMU 18. 5. 2017

Habilitačné konanie Mgr. Martina Palúcha, PhD.
Oznam o habilitačnom konaní (PDF)

OZNAM O KONANÍ HABILITAČNÝCH PREDNÁŠOK A INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKE NA FTF VŠMU

súbor na stiahnutie (doc)

Habilitačné konanie Mgr. Richarda ŽOLKA , ArtD.
Oznam o habilitačnom konaní
Vyjadrenie habilitačnej komisie
Oponentské posudky (PDF1,PDF2PDF3)
Protokol z hlasovania
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF 9. 5.

Habilitačné konanie Mgr. art. Pavla Korca, ArtD.
Oznam o habilitačnom konaní
Vyjadrenie habilitačnej komisie
Oponentské posudky (PDF1, PDF2, PDF3)
Protokol z hlasovania
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF 9. 5.

Vymenúvacie konanie doc. MgA. Martina Štolla, PhD.
Oznam o vymenúvacom konaní
Vyjadrenie inauguračnej komisie
Oponentské posudky (PDF1, PDF2, PDF3)
Protokol z hlasovania
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF 9. 5.

Nové
H A B I L I T A Č N É KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
PhDr. Mgr. Pavol KOREC, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
Oznam pdf
Oznam o konaní HK doc.

FILMOVÁ A  TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU
H A B I L I T A Č N É KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
Mgr. Marek ŠULÍK, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
Oznam pdf.
Oznam o HK doc.

FILMOVÁ A  TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU
H A B I L I T A Č N É KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
Mgr. Richard ŽOLKO, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
Oznam pdf.
Oznam o HK doc.

FILMOVÁ A  TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU
V Y M E N Ú V A C I E KONANIE ZA PROFESORA
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
doc. MgA. Martin ŠTOLL, PhD. – pedagóg FSV UK Praha
Oznam pdf.
Oznam o HK doc.

FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU v Bratislave
HABILITAČNÉ KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá
Mgr. art. ŠTEFAN ŠVEC, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
habilitacia_Svec.pdf

FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU v Bratislave
VYMENÚVACIE KONANIE ZA PROFESORA
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá

doc. DARINA SMRŽOVÁ – pedagogička FTF VŠMU
doc. PETER MOJŽIŠ, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
doc. PhDr. MARTIN ŠMATLÁK – pedagóg FTF VŠMU
inauguracie_smrzova-mojzis-smatlak.pdf

H A B I L I T A Č N É KONANIE
Mgr. PETER GAVALIER, PhD. – pedagóg FTF VŠMU
Ing. JURAJ ĎURIŠ – pedagóg FTF VŠMU
MgA. FRANTIŠEK A. BRABEC – pedagóg FAMO v Písku, ČR
Mgr. RÓBERT KIRCHHOFF, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU

V Y M E N Ú V A C I E KONANIE ZA P R O F E S O R A
doc. ĽUDOVÍT LABÍK, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
doc. INGRID MAYEROVÁ, ArtD. – pedagogička FTF VŠMU
doc. IGOR VRABEC – pedagóg FTF VŠMU
na stiahnutie

htf_logo

Habilitačné konanie Mgr. art. Magdaléna Bajuszová, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU

Dátum doručenia žiadosti: 20. 04. 2015
Odbor: Hudobné umenie
Názov habilitačnej práce: Štefan Németh-Šamorínsky: Complete Works for Piano
Žiadosť pdf.

Oznam o habilitačnej prednáške:
oznam doc. 
Prezenčná listina
Prezenčná listina pdf.
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady dňa 16. 02. 2016
Výpis zo zápisnice pdf.
Návrh habilitačnej komisie
Návrh habilitičnej komisie pdf.
Oponentský posudok – prof. Daniel Buranovský, ArtD.
Oponentský posudok pdf.
Oponentský posudok – doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D
Oponentský posudok pdf.
Oponentský posudok – Mgr. art. Mikuláš Škuta
Oponentský posudok pdf.

Habilitačné konanie Mgr. art. Jordana Palovičová, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU
Dátum doručenia žiadosti: 26. 8. 2015
Odbor: Hudobné umenie
Názov habilitačnej práce: CD-nahrávka „Ján Cikker. Klavírna tvorba“
Židosť pdf.

Oznam o habilitačnej prednáške:
oznam doc.
Prezenčná listina
Prezenčná listina pdf.
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady dňa 16. 02. 2016
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady dňa 16. 02. 2016 pdf.
Návrh habilitačnej komisie
Návrh pdf.
Oponentský posudok – prof. Miloslav Starosta
Oponentský pousudok pdf.
Oponentský posudok – prof. Daniela Varínska
Oponentský pousudok pdf.
Oponentský posudok – prof. Stanislav Zamborský, ArtD.
Oponentský pousudok pdf.

Nové
Habilitačné konanie Mgr. art. Ivan Buffa, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU

Prezenčná listina
Prezenčná listina pdf.
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU dňa 08. 09. 2015
Výpis pdf.
Oponentský posudok prof. Vladimír Bokes
Oponentsý posudok pdf.
Oponentský posudok prof. Ivan Kurz
Oponentsý posudok pdf.
Oponentský posudok Mgr. art. Jozef Podprocký
Oponentsý posudok pdf.
Návrh habilitačnej komisie
Návrh pdf.

Habilitačné konanie Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU
Žiadosť pdf.
Prezenčná listina
Prezenčná listina pdf
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU dňa 08. 09. 2015
Výpis pdf.
Oponentský posudok – prof. Daniela Varínska
Oponentský posudok pdf.
Oponentský posudok – prof. Daniel Buranovský, ArtD.
súbor na stiahnutie – pdf
Oponentský posudok – doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
súbor na stiahnutie – pdf
Návrh habilitačnej komisie
Návrh pdf.
Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 18. 11. 2014 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.30 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Jozefa Merička, ArtD. na tému: „Technika klasického tanca a ľudský pohybový systém“.

Habilitačné konanie: Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU
pdf súbor na stiahnutie
Návrh habilitačnej komisie 1
Návrh habilitačnej komisie 2

Posudok doc. Sabovčík 1 / Posudok doc. Sabovčík 2 / Posudok doc. Sabovčík 3
Posudok doc. Vondrová 1 / Posudok doc. Vondrová 2
Posudok prof. Ferková 1 / Posudok prof. Ferková 2

Prezenčná listina
Výpis zo zápisnice

Vymenúvacie konanie za profesora: doc. Markéta Štefková, PhD. – pedagogička HTF VŠMU
pdf súbor na stiahnutie
Návrh inauguračnej komisie.pdf
Výpis zo zápisnice VUR HTF.jpg
prezenčná listina zo zasadnutia VUR HTF.pdf
posudok prof. J. Gabrielová.pdf 
posudok prof. L. Burlas.pdf 
posudok prof. V. Bokes.pdf 

Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 8. 4. 2014 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. Milana Kolenu, ArtD. na tému: „Interpretačná problematika latinského textu v sakrálnej zborovej tvorbe“.

Habilitačné konanie Mgr. art. Milan Kolena, ArtD – pedagóg HTF VŠMU
Návrh habilitačnej komisie.jpg
Posudok doc. P. Tužinský.pdf
Posudok prof. B. Juhaňáková, ArtD..pdf
Posudok prof. PaedDr. J. Kolář.pdf
Prezenčná listina.jpg
Výpis zo zápisnice VUR HTF.jpg

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave – Vymenúvacie konanie za profesora
doc. PhDr. Eva Ferková, PhD. – pedagogička HTF VŠMU
na stiahnutie
Návrh komisie doc. Ferková.jpg
Prezenčná listina VUR.jpg 
Zápisnica VUR hlasovanie.jpg 

Posudok prof. Košut str. 1
Posudok prof. Košut str. 2
Posudok prof. Bokes str. 1
Posudok prof. Bokes str. 2
Posudok prof. Chalupka str. 1
Posudok prof. Chalupka str. 2
Posudok prof. Chalupka str. 3

df_logo

DIVADELNÁ FAKULTA VŠMU v Bratislave
HABILITAČNÉ KONANIE
Študijný odbor: 2. 2. 4. Divadelné umenie

Oznam o konaní habilitačnej a inauguračnej prednáške
Oznam (pdf.)

Habilitačné konanie Mgr. art. Peter PALIK, ArtD.
Habilitačné konanie
Zápis komisie pre habilitačné konanie (pdf.)
Posudok prof. Ida Hledíková, PhD. (pdf.)
Posudok prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. (pdf.)
Posudok  Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. (pdf.)
Protokol z hlasovania  VaUR DF VŠMU (pdf.)
Prezenčná listina zo zasadnutia VaUR DF VŠMU (pdf.)

Vymenúvacie konanie doc. PhDr. Ján SLÁDEČEK, PhD.
Inauguračné konanie (pdf.)
Zápis komisie pre vymenúvacie konanie (pdf.)
Posudok prof. PhDr. Karol Horák, CSc. (pdf.)
Posudok prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. (pdf.)
Posudok prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD. (pdf.)
Protokol z hlasovania  VaUR DF VŠMU (pdf.)
Prezenčná listina zo zasadnutia VaUR DF VŠMU (pdf.)

Mgr. art. Barbora Zamišková, ArtD. – pedagogička DF VŠMU
Oznam HK pdf.
Mgr. art. Zdenka Pašuthová, ArtD. – pedagogička DF VŠMU
Oznam HK pdf.

1) Kritériá habilitačných a vymenúvacích konaní – Divadelná fakulta
DF_Kriteria_HaV_konani_2_2_4
DF_Kriteria_HaV_konani_2_2_4_Dodatok_c_1
2) Kritériá habilitačných a vymenúvacích konaní – Filmová a televízna fakulta
FTF_Kriteria_HaV_konani_2_1_20
FTF_Kriteria_HaV_konani_2_2_5
FTF_Kriteria_HaV_konani_2_2_5_Dodatok_c_1
3) Kritériá habilitačných a vymenúvacích konaní – Hudobná a tanečná fakulta
HTF_Kriteria_HaV_konani_2_2_3_a_2_2_2

Konanie na vymenovanie za profesora DF – doc. Mgr. art. Peter Pavlac
Dátum doručenia žiadosti: 3. 2. 2014.
Termín konania inauguračnej prednášky: 28. 3. 2014 (piatok) o 11.00 v budove DF VŠMU na Svoradovej 4. (nová budova DF, miestnosť 4.18 , 4.posch.)
doc. Mgr. art. Peter Pavlac
CV doc. PAVLAC.pdf 
Zápis inauguračnej komisie Pavlac.pdf
Zápis z tajného hlasovania VaUR DF VSMU Pavlac.pdf 
Oponentský posudok prof. PhDr.B.Čahojová,PhD.pdf
Oponentsky posudok.Dr.Huszarné K. Silvia.pdf 
Oponentský posudokprof. PhDr.D.Institorisova,PhD.pdf

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave – Konanie na vymenovanie za profesora DF – doc. Mgr. Ida Hledíková, PhD.
na stiahnutie (pdf)

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave – Konanie na vymenovanie za profesora DF – doc. Mgr.art.Ingrid Timková
na stiahnutie (pdf)