ERASMUS +  UČITEĽSKÁ MOBILITA

Všeobecné podmienky  programu Erasmus +

Erasmus+ poskytuje možnosť výučby v zahraničí pre učiteľov na vysokých školách a pracovníkov pozvaných z podnikov.

Výučba

V prípade výučby musia byť obidve vysokoškolské inštitúcie – vysielajúca aj hostiteľská – v krajinách, ktoré sú zapojené do programu, držiteľmi  Charty  vysokoškolského  vzdelávania Erasmus a musia mať podpísanú Medziinštitucionálnu dohodu.
Hosťujúci učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou/podnikom vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba). Vo všetkých prípadoch vykonaná výučba musí byť integrovaná do študijného programu hostiteľskej inštitúcie.

V prípade mobility zamestnancov z podnikov, ktorí prídu vyučovať na vysokú školu, je mobilita organizovaná na základe pozvania vysokej školy. Grant na mobilitu udeľuje zamestnancovi podniku  pozývajúca vysoká škola.

Trvanie mobility: Od 2 dní do 2 mesiacov okrem času potrebného na cestovanie.  Vo všetkých prípadoch musí výučbová činnosť tvoriť minimálne 8 hodín výučby za týždeň (prípadne kratšiu dobu, ak pobyt trvá kratšie ako týždeň).

Termín podania prihlášky  na učiteľskú mobilitu je  každoročne zverejnený na web stránke všmu v časti   Medzinárodná spolupráca / Erasmus +. O schválení prihlášky a o výške grantu sú pedagógovia informovaní prostredníctvom inštitucionálneho koordinátora.

Odborná  príprava / školenia / STAFF  TRAINING

Táto aktivita sa zameriava na podporu profesionálneho  rozvoja  pedagogických a nepedagogických zamestnancov   vysokých škôl   prostredníctvom  podujatí  odbornej prípravy v zahraničí,  ktorými  môžu byť   odborné  semináre, workshopy , alebo   hospitácie / tzv.  job  shadowing   – získavanie pracovných skúseností  pozorovaním    zodpovedného  pracovníka.   Príkladom  školenia je aj tzv. Staff  Week, ktoré organizujú partnerské školy pre administratívnych  zamestnancov, alebo pedagógov.

KONFERENCIE  NIE  SÚ  POVOLENÉ.   

V prípade odbornej prípravy / školenia, ktoré  prebieha  vo vysokoškolskej  inštitúcii, musia     byť obidve vysokoškolské inštitúcie – vysielajúca aj hostiteľská – v krajinách, ktoré sú zapojené do programu, držiteľmi  Charty  vysokoškolského  vzdelávania Erasmus.
Účastník  školenia / pedagogický, alebo administratívny zamestnanec  musí mať s partnerskou vysokou školou/podnikom vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – školenie).

Trvanie mobility: Od 2 dní do 2 mesiacov okrem času potrebného na cestovanie.  Vo všetkých prípadoch musí  školenie prebiehať  minimálne  2 po sebe  idúce dni.

Termín podania prihlášky  na  mobilitu / školenie  je  každoročne zverejnený na web stránke všmu.  O  schválení prihlášky a o výške grantu sú pedagógovia a administratívni zamestnanci  informovaní prostredníctvom inštitucionálneho koordinátora.


Pokyny učiteľská mobilita Erasmus +

Prihlaska na mobilitu ucitelia

Prihláška na mobilitu – pracovníci