Elektronické knihy

 1. Peter Svarinský - TELEVÍZNA PRODUKCIA I. – IV.
 2. Martin Ciel - METÓDY A MOŽNOSTI ANALÝZY FILMOVÉHO OBRAZU
 3. Štefan Švec - GRAMATIKA FILMOVÉHO JAZYKA VÝKLAD ZÁKLADNÝCH POJMOV
 4. Zdenka Pašuthová, Dávid Šimon, Pavol Viecha - Maturitná Marška Slovenská realistická dráma, Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková Timrava
 5. Zborník - Komparácia edukácie európskych bábkarských škôl, tvorivé metódy a ich uplatnenie v praxi
 6. Stanislava Matejovičová - Herecká generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
 7. Stanislava Matejovičová - Základné pojmy teórie drámy a divadla v dialógoch
 8. Zuzana Bakošová Hlavenková - Čas činohry našich čias
 9. Ľudovít Labík - Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch
 10. Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - Kapitoly z dejín svetového filmu
 11. Zborník, kolektív autorov - Tanečný kongres 2014 TANEC.SK Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja
 12. KATARÍNA MIŠÍKOVÁ A MÁRIA FERENČUHOVÁ - NOVÝ SLOVENSKÝ FILM PRODUKČNÉ, ESTETICKÉ, DISTRIBUČNÉ A KRITICKÉ VÝCHODISKÁ
 13. Ladislav Dedík - Človek v zdigitalizovanom prostredí
 14. Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - Kapitoly z dejín svetového filmu
 15. Peter Pavlac, Božena Čahojová-Bernátová, Ján Uličiansky, Peter Palik - Veľké šťastie a iné Antológia divadelných hier