Elektronické knihy

 1. Jana Dudková, Katarína Mišíková - Slovenský film v roku 2016
 2. Ivica Liszkayová: Tanec.sk, zborník - Tanec SK, zborník 2016
 3. Peter Svarinský - TELEVÍZNA PRODUKCIA I. – IV.
 4. Martin Ciel - METÓDY A MOŽNOSTI ANALÝZY FILMOVÉHO OBRAZU
 5. Štefan Švec - GRAMATIKA FILMOVÉHO JAZYKA VÝKLAD ZÁKLADNÝCH POJMOV
 6. Zdenka Pašuthová, Dávid Šimon, Pavol Viecha - Maturitná Marška Slovenská realistická dráma, Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková Timrava
 7. Zborník - Komparácia edukácie európskych bábkarských škôl, tvorivé metódy a ich uplatnenie v praxi
 8. Stanislava Matejovičová - Herecká generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
 9. Stanislava Matejovičová - Základné pojmy teórie drámy a divadla v dialógoch
 10. Zuzana Bakošová Hlavenková - Čas činohry našich čias
 11. Ľudovít Labík - Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch
 12. Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - Kapitoly z dejín svetového filmu
 13. Zborník, kolektív autorov - Tanečný kongres 2014 TANEC.SK Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja
 14. KATARÍNA MIŠÍKOVÁ A MÁRIA FERENČUHOVÁ - NOVÝ SLOVENSKÝ FILM PRODUKČNÉ, ESTETICKÉ, DISTRIBUČNÉ A KRITICKÉ VÝCHODISKÁ
 15. Ladislav Dedík - Človek v zdigitalizovanom prostredí
 16. Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - Kapitoly z dejín svetového filmu
 17. Peter Pavlac, Božena Čahojová-Bernátová, Ján Uličiansky, Peter Palik - Veľké šťastie a iné Antológia divadelných hier