Predseda AS:
prof. Mgr. art. Peter Pavlac

Podpredsedovia AS:
Mgr. Vladimír Slaninka
Jakub Uhríček

Za komoru zamestnancov:
Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
MgA. Peter Čisárik
prof. Boris Lenko, ArtD.
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.
doc. František Pergler, ArtD.
Mgr. art. Michal Režný, ArtD.
doc. Richard Žolko, ArtD.

Za komoru nefakultných zamestnancov VŠMU
Mgr. Eva Juklová

Za študentskú časť akademickej obce:
Mário Houdek
Daniel Horňák
Bc. Matúš Oparty
Veronika Gregušová
Miroslava Oravcová